Κατάθεση προσφορών για ανάδειξη αναδόχου για την «Σύναψη συμφωνητικού για την προμήθεια και τοποθέτηση οπτικοακουστικού υλικού σε Αίθουσες-Αμφιθέατρα του Πανεπιστημίου»

Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 2045/26-5-2021 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 21REQ008669941 2021-05-27,  το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για την «Σύναψη συμφωνητικού για την προμήθεια και τοποθέτηση οπτικοακουστικού υλικού σε Αίθουσες-Αμφιθέατρα του Πανεπιστημίου»  μετά την κατάθεση προσφορών, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου, μέχρι την Πέμπτη 3/6/2021 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203 284, -282, -214, -215.

ID: 
2991

Τελευταία ενημέρωση: 27-05-2021