Κατάθεση προσφορών για «Ανάδειξη Αναδόχου για την προμήθεια και τοποθέτηση διαφόρων τύπων κλειδαριών, κλειδιών, πόμολων, τηλεχειριστηρίων κλπ, για τις ανάγκες του ΟΠΑ για το έτος 2021», με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 1687/6-5-2021 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 21REQ008575301,  το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για την «Ανάδειξη Αναδόχου για την προμήθεια και τοποθέτηση διαφόρων τύπων κλειδαριών, κλειδιών, πόμολων, τηλεχειριστηρίων κλπ, για τις ανάγκες του ΟΠΑ για το έτος 2021», μετά την κατάθεση προσφορών, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Παρασκευή 14/5/2021 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203284, -214, -282, -215.

ID: 
2955

Τελευταία ενημέρωση: 10-05-2021