Κατάθεση προσφορών για «Ανάδειξη Αναδόχου για την προμήθεια και τοποθέτηση διαφόρων τύπων κλειδαριών, κλειδιών, πόμολων, τηλεχειριστηρίων κλπ, για τις ανάγκες του ΟΠΑ για το έτος 2021», με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

ΜΑΤΑΙΩΘΗΚΕ

Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 6351/30-11-2020 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 20REQ007755980, το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια και τοποθέτηση διαφόρων τύπων κλειδαριών, κλειδιών, πόμολων, τηλεχειριστηρίων κλπ, για τις ανάγκες του ΟΠΑ για το έτος 2021», με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, μετά την κατάθεση προσφορών.

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Τρίτη 08/12/2020 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203214, -284, -215, -282.

ID: 
2634

Τελευταία ενημέρωση: 10-05-2021