Κατάθεση προσφορών για «Ανάδειξη Αναδόχου για τη Συντήρηση του Συστήματος Θέρμανσης και του Δικτύου Φυσικού Αερίου του ΟΠΑ, για το έτος 2021», με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 6477/04-12-2020 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 20REQ007785481, το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για την «Ανάδειξη Αναδόχου για τη Συντήρηση του Συστήματος Θέρμανσης και του Δικτύου Φυσικού Αερίου του ΟΠΑ, για το έτος 2021», με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, μετά την κατάθεση προσφορών.

Επισημαίνεται ότι για την κατάθεση προσφορών, απαιτείται επίσκεψη εκ μέρους των υποψηφίων στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου, κατόπιν συνεννόησης με το Τμήμα Τεχνικών Έργων του ΟΠΑ στα τηλέφωνα: 210-8203 720, -212, -719, -401  και -718).

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Δευτέρα 14/12/2020 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203214, -284, -264, -215, -282.

ID: 
2648

Τελευταία ενημέρωση: 07-12-2020