Κατάθεση προσφορών για «Ανάδειξη Αναδόχου για τη Συντήρηση των Υποσταθμών Μέσης Τάσης (Μ.Τ.), Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών (Η/Ζ) και συστημάτων αντικεραυνικής προστασίας σε κτίρια του ΟΠΑ, για το έτος 2021», με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 6586/09-12-2020 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 20REQ007819251, το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για την «Ανάδειξη Αναδόχου για τη Συντήρηση των Υποσταθμών Μέσης Τάσης (Μ.Τ.), Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών (Η/Ζ) και συστημάτων αντικεραυνικής προστασίας σε κτίρια του ΟΠΑ, για το έτος 2021», με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, μετά την κατάθεση προσφορών.

Επισημαίνεται ότι για την κατάθεση προσφορών, απαιτείται επίσκεψη εκ μέρους των υποψηφίων στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου, κατόπιν συνεννόησης με το Τμήμα Τεχνικών Έργων του ΟΠΑ στο τηλέφωνο 210-8203 209.

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Πέμπτη 17/12/2020 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203214, -284, -264, -215, -282.

ID: 
2660

Τελευταία ενημέρωση: 10-12-2020