Εκλογές ανάδειξης τριών (3) μελών ΔΕΠ του Τμήματος ΔΕΟΣ για συμμετοχή στην Κοσμητεία της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του ΟΠΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

 

Αθήνα, 16 Μαΐου 2018

Αριθμ.Πρωτ.: 646

 

Προς

Τα μέλη της Συνέλευσης του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, ΟΠΑ

Ενταύθα

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

  1. τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/04.08.2017) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως συμπληρώθηκε από την παρ. 6α του άρθρου 19 του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/τ.Α΄/02.03.2018) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις»
  2. την υπ’αρ. 3115/08.05.2018 (Β΄ 1645) Απόφαση του Πρύτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών περί εφαρμογής του άρθρου 19, παρ.6α του ν.4521/2018 (Α΄ 38),
  3.  την εκλογή της Καθηγήτριας κ. Α. Μιαούλη, ως Κοσμήτορα της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Ο.Π.Α. με τριετή θητεία από 1-12-2017 έως 30-11-2020, (ΦΕΚ 616/23.11.2017 τ. ΥΟΔΔ),
  4.  την εκλογή του Καθηγητή κ. Θ. Μούτου, ως Προέδρου του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του ΟΠΑ, με θητεία από 1-12-1017 έως 30-11-2019 (ΦΕΚ 671/12-12-2017. Τ. ΥΟΔΔ)

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

εκλογές για την ανάδειξη τριών (3) μελών ΔΕΠ του Τμήματος Διεθνών και ΕυρωπαΊκών Οικονομικών Σπουδών, οι οποίοι θα συμμετέχουν στην Κοσμητεία της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Τα ανωτέρω μέλη ΔΕΠ εκλέγονται από τη Συνέλευση του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών με άμεση και μυστική ψηφοφορία, για θητεία μέχρι τη λήξη της θητείας του Κοσμήτορα της Σχολής Οικονομικών Επιστημών ήτοι για θητεία έως 30.11.2020.

Οι εκλογές διεξάγονται από τριμελή εφορευτική επιτροπή, ορισθείσα από τη Συνέλευση του Τμήματος και γίνονται με ενιαίο ψηφοδέλτιο, που περιλαμβάνει τα ονόματα όλων των υποψηφίων, στο οποίο οι εκλογείς σημειώνουν την προτίμησή τους, με σταυρό, για μέχρι τρεις (3) υποψηφίους.

Εκλέγονται οι υποψήφιοι που θα συγκεντρώσουν τις περισσότερες ψήφους.

Ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών ορίζεται η 31η Μαΐου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00-14.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του 3ου ορόφου της πτέρυγας Αντωνιάδου (Πατησίων 76 και Αντωνιάδου).

Καλούνται τα ενδιαφερόμενα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκων Οικονομικών Σπουδών, να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους εντός πενθήμερης προθεσμίας από την προκήρυξη των εκλογών, ήτοι από την Τετάρτη 16 Μαΐου έως και την Κυριακή 20 Μαΐου 2018. Η αίτηση υποβολής υποψηφιότητας κατατίθεται στη Γραμματεία του Τμήματος, προσωπικά ή μέσω εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου ή ηλεκτρονικά στο e-mail: deossecr@aueb.gr.

Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι μέλη ΔΕΠ που αποχωρούν από την υπηρεσία λόγω συμπληρώσεως του ανωτάτου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της θητείας των μελών της Κοσμητείας.

Οι υποψήφιοι ανακηρύσσονται με απόφαση του Πρόεδρου του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών η οποία θα εκδοθεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων.

Η παρούσα προκήρυξη, να αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα του Τμήματος και στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

*

ΘΩΜΑΣ ΜΟΥΤΟΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

 

*Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που τηρείται στο αρχείο του Τμήματος

 

 

Κοινοποίηση:

Κοσμήτορα Σχολής Οικονομικών Επιστημών

Τμήμα Πανεπιστημιακών Αρχών και Οργάνων

 

Συνημμένο: Υπόδειγμα αίτησης υποψηφιότητας

 

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΏΝ

ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ ΕΩΣ ΤΙΣ 30.11.2020

 

 

Ονοματεπώνυμο: ...........................................................................................................................................

Όνομα πατέρα: ...............................................................................................................................................

Όνομα μητέρας: .............................................................................................................................................

Βαθμίδα:.............................................................................................................................................................

Τόπος γέννησης:..............................................................................................................................................

Ημερομηνία γέννησης:.................................................................................................................................

Διεύθυνση κατοικίας:....................................................................................................................................

e-mail: ................................................................................................................................................................

 

Με την παρούσα αίτηση, υποβάλω υποψηφιότητα για την ανάδειξή μου ως μέλους της Κοσμητείας της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, γνωρίζοντας τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) όπως έχει συμπληρωθεί από την παρ. 6α του άρθρου 19 του ν. 4521/2018 (Α΄ 38) και την υπ’ αρ. 3115/08.05.2018 (Β΄ 1645) Απόφαση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου.

 

Αθήνα, ……/05/2018

Ο/Η Αιτ……….

 

 

(υπογραφή)

 

 

ID: 
961

Τελευταία ενημέρωση: 16-05-2018