Εκλογές ανάδειξης τριών (3) μελών ΔΕΠ του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης για συμμετοχή στην Κοσμητεία της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του ΟΠΑ

Αθήνα, 16 Μαΐου 2018

Αριθμ. Πρωτ.: 1346

Προς

Τα Μέλη της Συνέλευσης

του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης

της Σχολής Οικονομικών Επιστημών

του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Την παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/04-08-2017) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 6α του άρθρου 19 του Ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/τ.Α΄/02-03-2018) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις»,

2. την υπ’αρ. 7321/9-11-2017 (ΥΟΔΔ’ 616) Διαπιστωτική Πράξη του Πρύτανη του ΟΠΑ, που αφορά στην εκλογή της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης κ. Αναστασίας Μιαούλη, ως Κοσμήτορα της Σχολής Οικονομικών Επιστημών με θητεία από 1-12-2017 έως 30-11-2020,

3. την υπ’αρ. 7390/13-11-2017 (ΥΟΔΔ’ 616) Διαπιστωτική Πράξη του Πρύτανη του ΟΠΑ, που αφορά στην εκλογή της Καθηγήτριας κ. Ελένης Λουρή – Δενδρινού, στο αξίωμα της Προέδρου του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών, με θητεία από 1-12-1017 έως 30-11-2019,

4. το γεγονός ότι στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομκών Επιστημών του του Ο.Π.Α., δεν έχουν συσταθεί Τομείς,

5. Την υπ’αρ. 3115/8-5-2018 (ΦΕΚ B’ 1645/11-05-2018) Απόφαση του Πρύτανη «Εφαρμογή του άρθρου 19, παρ. 6α του ν. 4521/2018 (Α’38)”

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

εκλογές για την ανάδειξη τριών (3) Μελών ΔΕΠ του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης για συμμετοχή στην Κοσμητεία της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Τα ανωτέρω Μέλη ΔΕΠ εκλέγονται από τη Συνέλευση του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης με άμεση και μυστική ψηφοφορία, για θητεία μέχρι τη λήξη της θητείας της Κοσμήτορος της Σχολής Οικονομικών Επιστημών, ήτοι για θητεία έως τις 30-11-2020.

Οι εκλογές διεξάγονται από τριμελή Εφορευτική Επιτροπή, στην οποία συμμετέχουν Μέλη ΔΕΠ που ορίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης. Τα ονόματα των υποψηφίων Μελών ΔΕΠ περιλαμβάνονται σε ενιαίο ψηφοδέλτιο, στο οποίο οι εκλογείς σημειώνουν την προτίμησή τους, με σταυρό, για μέχρι τρεις (3) υποψήφιους.

Εκλέγονται οι υποψήφιοι που θα συγκεντρώσουν τις περισσότερες ψήφους.

Ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών ορίζεται η 31η Μαΐου 2018, ημέρα Πέμπτη, και ώρα 11:00-13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων Δ4 του 4ου ορόφου της πτέρυγας Δεριγνύ (Πατησίων 76, 104 34 Αθήνα).

Καλούνται τα ενδιαφερόμενα Μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, αίτηση υποψηφιότητας, εντός πενθήμερης προθεσμίας από την ημερομηνία της παρούσας προκήρυξης των εκλογών, ήτοι από την Τετάρτη, 16/05/2018 έως και τη Δευτέρα, 21/05/2018. Η αίτηση υποβολής υποψηφιότητας κατατίθεται στη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, προσωπικά ή μέσω εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου ή ηλεκτρονικά στο e-mail: econ@aueb.gr.

Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι μέλη ΔΕΠ που αποχωρούν από την υπηρεσία λόγω συμπληρώσεως του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της θητείας των μελών της Κοσμητείας.

Οι υποψήφιοι ανακηρύσσονται με απόφαση της Πρόεδρου του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, η οποία θα εκδοθεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων.

Η παρούσα προκήρυξη, να αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα του Τμήματος και στο Πρόγραμμα  ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

*

ΕΛΕΝΗ ΛΟΥΡΗ-ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

 

*Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που τηρείται στο αρχείο του Τμήματος

 

Κοινοποίηση:

-Κοσμήτορα Σχολής Οικονομικών Επιστημών

-Τμήμα Πανεπιστημιακών Αρχών και Οργάνων    

 

Συνημμένο: Υπόδειγμα αίτησης υποψηφιότητας

 

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ ΕΩΣ ΤΙΣ 30-11-2020

 

 

Ονοματεπώνυμο: ....................................................................................................................................

Όνομα πατέρα: .......................................................................................................................................

Όνομα μητέρας:  ....................................................................................................................................

Βαθμίδα:....................................................................................................................................................

Τόπος γέννησης:.....................................................................................................................................

Ημερομηνία γέννησης:..........................................................................................................................

Διεύθυνση κατοικίας:.............................................................................................................................

e-mail: .......................................................................................................................................................

 

Με την παρούσα αίτηση, υποβάλω υποψηφιότητα για τη συμμετοχή μου ως μέλος στην Κοσμητεία της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/04.08.2017) και την υπ’αρ. πρωτ. 3115/8-5-2018 (ΦΕΚ B’ 1645/11-05-2018) Απόφαση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου.

 

Αθήνα, ……/05/2018

Ο/Η Αιτ……….

(υπογραφή)

ID: 
965

Τελευταία ενημέρωση: 16-05-2018