Εγγραφές των εισαγομένων με την ειδική κατηγορία Αλλοδαπών-Αλλογενών και αποφοίτων λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών - μελών της Ε.Ε. από 12.09 έως 25.09.2023

Οι υποψήφιοι με τις ειδικές κατηγορίες των Αλλοδαπών – Αλλογενών (Αποφοίτων Λυκείων εκτός Ε.Ε.) καθώς και των Αποφοίτων Λυκείων ή αντιστοίχων σχολείων Κρατών – Μελών της Ε.Ε., που εισήχθησαν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, εγγράφονται, από 12.09 έως 25.09.2023.

Η αίτηση εγγραφής και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος  εισαγωγής τους,  από τους ίδιους τους υποψήφιους ή από άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο κατά τις ημέρες και ώρες υποδοχής των Γραμματειών, δηλαδή Δευτέρα και Τετάρτη 12:00-14:00, Παρασκευή 11:00-13:00 ή εναλλακτικά με ταχυδρομική αποστολή της αίτησης και των δικαιολογητικών με συστημένη επιστολή και απόδειξη παραλαβής.

 Οι επιτυχόντες υποβάλλουν:

  • Αίτηση εγγραφής
  • Τρεις (3) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας
  • Ευκρινές φωτοαντίγραφο του διαβατηρίου ή άλλου επίσημου εγγράφου με φωτογραφία που να πιστοποιεί την ταυτότητα του υποψηφίου ή της άδειας παραμονής αν ο υποψήφιος διαμένει στην Ελλάδα.
  • Τα λοιπά δικαιολογητικά που  αναφέρονται στη σχετική εγκύκλιο.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:

  • Επισημαίνεται ότι οι εισαγόμενοι της ειδικής κατηγορίας Β1, με κυπριακή καταγωγή που υποχρεούνται να υπηρετήσουν τη θητεία τους στην Κύπρο, μπορούν να εγγράφονται στο Τμήμα που έχουν επιλεγεί και μετά από την απόλυσή τους από τις τάξεις του στρατού, ύστερα από σχετική βεβαίωση της Κυπριακής Δημοκρατίας (Πιστοποιητικά Στρατολογικής Κατάστασης Τύπου «Α» ή Πιστοποιητικά Εκπλήρωσης Θητείας). Οι εν λόγω εισαγόμενοι εγγράφονται στο ίδιο ακαδημαϊκό έτος αν αποκτήσουν οριστικό ή προσωρινό απολυτήριο από τις τάξεις του στρατού μέχρι τις 15 Νοεμβρίου του ίδιου έτους. Σε αντίθετη περίπτωση εγγράφονται το επόμενο ακαδημαϊκό έτος αμέσως μετά την απόκτηση του απολυτηρίου από τις τάξεις του στρατού μέσα στην προθεσμία εγγραφής των νεοεισαγομένων φοιτητών με την οικεία ειδική κατηγορία. Εάν ωστόσο αποκτήσουν οριστικό ή προσωρινό απολυτήριο μετά τη λήξη της προθεσμίας εγγραφής, δύνανται και πάλι να εγγραφούν μέχρι τις 15 Νοεμβρίου του ίδιου έτους.

Εγκύκλιος εγγραφών  εισαγομένων με την ειδική κατηγορία των Αλλοδαπών-Αλλογενών (αποφοίτων Λυκείων εκτός Ε.Ε.) και Αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών-μελών της Ε.Ε., για το ακαδημαϊκό έτος 2023- 2024

 

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ID: 
4065

Τελευταία ενημέρωση: 08-09-2023