Εγγραφές των εισαγομένων με την ειδική κατηγορία Αλλοδαπών-Αλλογενών και αποφοίτων λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών – μελών της Ε.Ε.  από 12.09 έως 19.09.2022

Οι υποψήφιοι με τις ειδικές κατηγορίες των Αλλοδαπών – Αλλογενών (Αποφοίτων Λυκείων εκτός Ε.Ε.) καθώς και των Αποφοίτων Λυκείων ή αντιστοίχων σχολείων Κρατών – Μελών της Ε.Ε., που εισήχθησαν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, εγγράφονται, από 12.09 έως 19.09.2022.

Η αίτηση εγγραφής και τα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος  εισαγωγής τους,  από τους ίδιους τους υποψήφιους ή από άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο κατά τις ημέρες και ώρες υποδοχής των Γραμματειών, δηλαδή Δευτέρα και Τετάρτη 12:00-14:00, Παρασκευή 11:00-13:00 ή εναλλακτικά με ταχυδρομική αποστολή της αίτησης και των δικαιολογητικών με συστημένη επιστολή και απόδειξη παραλαβής.

 Οι επιτυχόντες υποβάλλουν:

·        Αίτηση εγγραφής

·        Τρεις (3) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας

·        Ευκρινές φωτοαντίγραφο του διαβατηρίου ή άλλου επίσημου εγγράφου με φωτογραφία που να πιστοποιεί την ταυτότητα του υποψηφίου ή της άδειας παραμονής αν ο υποψήφιος διαμένει στην Ελλάδα.

·        Τα λοιπά δικαιολογητικά που  αναφέρονται στη σχετική εγκύκλιο.

Εγκύκλιος εγγραφών  εισαγομένων με την ειδική κατηγορία των Αλλοδαπών-Αλλογενών (αποφοίτων Λυκείων εκτός Ε.Ε.) και Αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών-μελών της Ε.Ε., για το ακαδημαϊκό έτος 2022- 2023

Εγγραφές σε Πανεπιστήμια των εισαγομένων με την ειδική κατηγορία  Αλλοδαπών–Αλλογενών αποφοίτων λυκείων εκτός ΕΕ και  αποφοίτων λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών–μελών της Ε.Ε. 

 

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ID: 
3574

Τελευταία ενημέρωση: 08-09-2022