Η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας του ΟΠΑ εκπαιδεύει την ακαδημαϊκή κοινότητα μέσω διαδικτυακών μαθημάτων σε θέματα ποιότητας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας του ΟΠΑ

εκπαιδεύει την ακαδημαϊκή κοινότητα

μέσω διαδικτυακών μαθημάτων σε θέματα ποιότητας

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου  "Αναβάθμιση Ποιότητας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών για την Αποτελεσματικότερη και Αποδοτικότερη Λειτουργία του – Υποστήριξη της ΜΟΔΙΠ", διοργανώνεται ένα σύνολο διαδικτυακών μαθημάτων για την εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού (ηγεσία Πανεπιστημίου, διοικητικό και ακαδημαϊκό προσωπικό, φοιτητές) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) σε γενικά και ειδικά θέματα διασφάλισης ποιότητας σχετικά με την εκπαιδευτική, ερευνητική και διοικητική λειτουργία του Οργανισμού.

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται μέσω ψηφιακής πλατφόρμας ασύγχρονης εκπαίδευσης, όπου κάθε ομάδα συμμετεχόντων έχει πρόσβαση σε συγκεκριμένη κατηγορία μαθημάτων.

Οι κατηγορίες εκπαιδευόμενων είναι:

  • ΦΟΙΤΗΤΕΣ
  • ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
  • ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΟΔΙΠ
  • ΣΤΕΛΕΧΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
  • ΗΓΕΣΙΑ

Μετά την ολοκλήρωση των ενοτήτων θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης μέσω της πλατφόρμας σε ηλεκτρονική μορφή. 

Το έργο υλοποιείται από την Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του ΟΠΑ, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Βασίλειο Βασδέκη, και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείται στη ΜΟΔΙΠ ΟΠΑ: 2108203116.

ID: 
4009

Τελευταία ενημέρωση: 07-07-2023