Διαπιστωτική Πράξη του Προέδρου του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών για την εκλογή  τριών μελών ΔΕΠ του Τμήματος, τα οποία θα συμμετέχουν στις  συνεδριάσεις της Κοσμητείας της Σχολής