Διαπιστωτική Πράξη Προέδρου του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης για την εκλογή τριών (3) μελών ΔΕΠ για συμμετοχή στην Κοσμητεία της Σχολής Οικονομικών Επιστημών

Αθήνα, 1 Ιουνίου 2018

Αριθμ. πρωτ.:  1504

 

ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ OIKONOMIKHΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

 

Θέμα:     «Εκλογή τριών μελών ΔΕΠ του  Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης για συμμετοχή στην Κοσμητεία της Σχολής Οικονομικών Επιστημών»

                                                                              

Η Πρόεδρος του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του   Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών έχοντας υπόψη:

 

  1. τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/04.08.2017) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 6α του άρθρου 19 του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/τ.Α΄/02.03.2018) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις»,
  2. την υπ’αρ. 3115/08-05-2018 (Β΄ 1645) Απόφαση του Πρύτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών περί εφαρμογής του άρθρου 19, παρ.6α του ν.4521/2018 (Α΄ 38),
  3. την υπ'αριθμ. 1346/16-05-2018 (ΑΔΑ: ΨΗΡ9469Β4Μ-ΝΔΗ) Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη  τριών (3) μελών ΔΕΠ του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης για συμμετοχή στην Κοσμητεία της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και
  4. το με ημερομηνία 31-5-2018 Πρακτικό της Εφορευτικής Επιτροπής για την ανάδειξη τριών μελών ΔΕΠ του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, οι οποίοι θα συμμετέχουν ως μέλη στις συνεδριάσεις της Κοσμητείας της Σχολής Οικονομικών Επιστημών

 

ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΕΙ

 

την εκλογή των μελών ΔΕΠ του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης κ.κ. Αρβανίτη Στυλιανού, Επίκουρου Καθηγητή, Βασιλάτου Ευάγγελου, Αναπληρωτή Καθηγητή και Φιλιππόπουλου Απόστολου, Καθηγητή Α’ Βαθμίδας, οι οποίοι θα συμμετέχουν στην Κοσμητεία της Σχολής Οικονομικών Επιστημών. Η θητείας τους διαρκεί μέχρι τη λήξη της θητείας του Κοσμήτορα της Σχολής Οικονομικών Επιστημών, δηλαδή έως τις 30-11-2020.

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

[υπογραφή]*

ΕΛΕΝΗ ΛΟΥΡΗ-ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

*Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που

τηρείται στο αρχείο της Υπηρεσίας

Κοινοποίηση:

  • Κοσμήτορα Σχολής Οικονομικών Επιστημών
  • Τμήμα Πανεπιστημιακών Αρχών και Οργάνων
ID: 
1008

Τελευταία ενημέρωση: 01-06-2018