Διαπιστωτική πράξη Προέδρου του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, για την εκλογή των μελών ΔΕΠ που θα συμμετέχουν στην Κοσμητεία με θητεία από 01.09.2021 έως 31.08.2024

Αθήνα, 23 Ιουλίου 2021

Αριθμ. πρωτ.: 2138

 

ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  

ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών έχοντας υπόψη:

 

  1. τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/04.08.2017) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως συμπληρώθηκε από την παρ. 6α του άρθρου 19 του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/τ.Α΄/02.03.2018)

«Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις»

  1. την υπ’ αρ. 3115/08.05.2018 (Β΄ 1645) Απόφαση του Πρύτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου  Αθηνών περί εφαρμογής του άρθρου 19, παρ.6α του ν.4521/2018 (Α΄ 38).

  2. την ΚΥΑ 60944/Ζ1/28.05.2021 (ΦΕΚ 2358/03.06.2021), με την οποία καθορίζεται ο τρόπος διεξαγωγής ηλεκτρονικής ψηφοφορίας της εκλογικής διαδικασίας ανάδειξης των εκπροσώπων των μελών ΔΕΠ στα συλλογικά όργανα.

  3. Την υπ' αριθμ. 1921/07.07.2021(ΑΔΑ: ΨΘΒΑ469Β4Μ-ΨΝΝ) Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη τριών (3) μελών ΔΕΠ του τμήματος για συμμετοχή στην Κοσμητεία της Σχολής  Οικονομικών Επιστημών,

4.   το υπ΄αρ. πρωτ. 2133/22.07.2021 Πρακτικό της Εφορευτικής Επιτροπής για την ανάδειξη τριών μελών ΔΕΠ του τμήματος, οι οποίοι θα συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της Κοσμητείας της Σχολής Οικονομικών Επιστημών.

 

ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΕΙ

 

Την εκλογή των κ.κ. Ευάγγελο Βασιλάτο του Νικολάου, Αναπληρωτή Καθηγητή, Φάμπιο Αντωνίου, του Μιχαήλ, Επίκουρο Καθηγητή και Ευάγγελο Διοικητόπουλο του Βασιλείου, Επίκουρο Καθηγητή, ως μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, τα οποία θα συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της Κοσμητείας της Σχολής Οικονομικών Επιστημών. Η θητεία τους θα διαρκέσει μέχρι τη λήξη της θητείας του Κοσμήτορα της Σχολής Οικονομικών Επιστημών, δηλαδή από 01.09.2021 έως 31.08.2024.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

 

                                                                    * 

 

Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

*Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο έγγραφο που τηρείται στο αρχείο της υπηρεσίας

 

Κοινοποίηση:

  • Κοσμήτορα Σχολής Οικονομικών Επιστημών

-Τμήμα Πανεπιστημιακών Αρχών και Οργάνων

ID: 
3098
Επισυναπτόμενα: 

Τελευταία ενημέρωση: 23-07-2021