Διαπιστωτική Πράξη Προέδρου του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών για την εκλογή τριών (3) μελών ΔΕΠ για συμμετοχή στην Κοσμητεία της Σχολής Οικονομικών Επιστημών

Αθήνα, 1 Ιουνίου 2018

Αριθμ. πρωτ.: 699

 

ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

 

Θέμα: «Εκλογή τριών μελών ΔΕΠ του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών  Σπουδών  για συμμετοχή στην Κοσμητεία της Σχολής Οικονομικών Επιστημών»

 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του   Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών έχοντας υπόψη:

  1. τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/04.08.2017) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως συμπληρώθηκε από την παρ. 6α του άρθρου 19 του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/τ.Α΄/02.03.2018) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις»
  2. την υπ’αρ. 3115/08.05.2018 (Β΄ 1645) Απόφαση του Πρύτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών περί εφαρμογής του άρθρου 19, παρ.6α του ν.4521/2018 (Α΄ 38).
  3. Την υπ'αριθμ. 646/16-5-2018 (ΑΔΑ: 7ΔΚ9469Β4Μ-268) Προκήρυξη Εκλογών  για την ανάδειξη  τριών (3) μελών ΔΕΠ του τμήματος για συμμετοχή στην Κοσμητεία της Σχολής Οικονομικών Επιστημών
  4. το με ημερομηνία 31-5-2018 Πρακτικό της Εφορευτικής Επιτροπής για την ανάδειξη τριών μελών ΔΕΠ του τμήματος, οι οποίοι θα συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της Κοσμητείας της Σχολής Οικονομικών Επιστημών.

 

ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΕΙ

Την εκλογή των κ.κ. Σπύρου-Πάνου Σκούρα του Αθανασίου, Αναπληρωτή Καθηγητή, Σπυρίδωνα Μπλαβούκου του Δημητρίου, Αναπληρωτή Καθηγητή  και Κωνσταντίνου Παναγιώτη του Θεοδώρου, Επίκουρο Καθηγητή ως μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών  τα οποία θα συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της Κοσμητείας της Σχολής Οικονομικών Επιστημών. Η θητείας τους θα διαρκέσει μέχρι τη λήξη της θητείας του Κοσμήτορα της Σχολής Οικονομικών Επιστημών, δηλαδή έως 30.11.2020.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

*

Καθηγητής ΘΩΜΑΣ ΜΟΥΤΟΣ

 

*Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που τηρείται στο αρχείο του Τμήματος

 

Κοινοποίηση:

  • Κοσμήτορα Σχολής Οικονομικών Επιστημών
  • Τμήμα Πανεπιστημιακών Αρχών και Οργάνων
ID: 
1027
Επισυναπτόμενα: 

Τελευταία ενημέρωση: 08-06-2018