Διαπιστωτική Πράξη Προέδρου του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών για την εκλογή ενός (1) μέλους ΔΕΠ για συμμετοχή στις συνεδριάσεις της Κοσμητείας της Σχολής Οικονομικών Επιστημών

Αθήνα,  5 Νοεμβρίου 2019

Αριθμ. πρωτ.:  1940

 

ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

 

Θέμα: «Εκλογή ενός μέλους ΔΕΠ του  Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών  Σπουδών  για συμμετοχή στις συνεδριάσεις της  Κοσμητείας της  Σχολής Οικονομικών Επιστημών»

                                                               

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του   Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών έχοντας υπόψη:

  1. τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/04.08.2017) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως συμπληρώθηκε από την παρ. 6α του άρθρου 19 του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/τ.Α΄/02.03.2018) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις»
  2. την υπ’αρ. 3115/08.05.2018 (Β΄ 1645) Απόφαση του Πρύτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών περί εφαρμογής του άρθρου 19, παρ.6α του ν.4521/2018 (Α΄ 38).
  3. την υπ'αριθμ. 1590/16.10.2019 (ΑΔΑ: 66ΥΔ469Β4Μ-ΒΘΦ) Προκήρυξη Εκλογών  για την ανάδειξη  ενός (1) μέλους  ΔΕΠ του τμήματος για συμμετοχή στις συνεδριάσεις της Κοσμητείας  της Σχολής Οικονομικών Επιστημών.
  4. το με ημερομηνία 05.11.2019 Πρακτικό της Εφορευτικής Επιτροπής για την ανάδειξη ενός μέλους ΔΕΠ του Τμήματος, το οποίο θα συμμετέχει  στις συνεδριάσεις της Κοσμητείας της Σχολής Οικονομικών  Επιστημών.

 

ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΕΙ

Την εκλογή  του κ. Ιωάννη Μπίλια του  Γεωργίου, Αναπληρωτή Καθηγητή, ως μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, το οποίο θα συμμετέχει στις συνεδριάσεις της Κοσμητείας της Σχολής Οικονομικών Επιστημών. Η θητεία του  θα διαρκέσει μέχρι τη λήξη της θητείας του Κοσμήτορα της Σχολής Οικονομικών Επιστημών,  δηλαδή έως 31.08.2021.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

*

Καθηγητής ΘΩΜΑΣ ΜΟΥΤΟΣ

*Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που τηρείται στο αρχείο του Τμήματος

 

Κοινοποίηση:

  • Κοσμήτορα Σχολής Οικονομικών Επιστημών
  • Τμήμα Πανεπιστημιακών Αρχών και Οργάνων
ID: 
1966

Τελευταία ενημέρωση: 06-11-2019