Διακήρυξη υπ'αριθμ.167/2017 Αρ. Πρωτ. 5775/13-9-2017 Δημοσίου ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου για «ανάθεση υπηρεσιών φύλαξης – επιτήρησης των εγκαταστάσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών»

Διακήρυξη υπ'αριθμ.167/2017 Αρ. Πρωτ. 5775/13-9-2017 Δημοσίου ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου για «ανάθεση υπηρεσιών φύλαξης – επιτήρησης των εγκαταστάσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών».
Η καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών είναι η 18/10/2017 και ώρα 14.00 π.μ.
Ο διαγωνισμός/αποσφράγιση θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 24/10/2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ.
ID: 
375

Τελευταία ενημέρωση: 15-09-2017