Διακήρυξη υπ' αρ. 183/2018 Αρ. Πρ. 5378/19-7-2018 δημόσιου ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου για «ανάθεση παροχής υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων του ΟΠΑ και του περιβάλλοντος χώρου αυτών για δύο έτη»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 183/2018 Αρ. Πρωτ.5378/19-7-2018 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για την ανάδειξη αναδόχου για «ανάθεση παροχής υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και του περιβάλλοντος χώρου αυτών, για δύο έτη με δυνατότητα παράτασης για ένα έτος.»

 

Η καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών είναι η 10/09/2018 και ώρα 14.00.

Ο διαγωνισμός/αποσφράγιση θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 17/9/2018, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 11.00.

ID: 
1112

Τελευταία ενημέρωση: 20-07-2018