Διακήρυξη Νο 203/2020 (Αρ. Πρωτ: 1873/24-03-2020) Συνοπτικού Διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας για την ανάδειξη αναδόχου για «Προμήθεια ξενόγλωσσων περιοδικών και δικαιωμάτων ηλεκτρονικής πρόσβασης σε βάσεις δεδομένων για τη Διεύθυνση Βιβλιοθήκης ΟΠΑ, 2020

Διακήρυξη Νο 203/2020

(Αρ. Πρωτ: 1873/24-03-2020)

Συνοπτικού Διαγωνισμού Ανοιχτής Διαδικασίας

για την ανάδειξη αναδόχου για

«Προμήθεια ξενόγλωσσων περιοδικών και δικαιωμάτων ηλεκτρονικής πρόσβασης σε βάσεις δεδομένων για τη Διεύθυνση Βιβλιοθήκης ΟΠΑ, έτους 2020»

Ημερομηνία διαγωνισμού: 07/04/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ.

Η αποστολή των προσφορών μπορεί να γίνεται ταχυδρομικά προς το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γραφείο Πρωτοκόλλου, Πατησίων 76, GR-10434 Αθήνα, Ελλάδα. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι η προσφορά να περιέρχεται στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου, με οποιοδήποτε τρόπο μέχρι 06/04/2020 (την προηγούμενη της διενέργειας του διαγωνισμού), ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.

ID: 
2218

Τελευταία ενημέρωση: 30-03-2020