Διακήρυξη Νο 201/2019 Συνοπτικού Διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας για την ανάδειξη αναδόχου για «Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών και ανταλλακτικών για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου»

Διακήρυξη Νο 201/2019
Αρ. Πρωτ: 7931/18-12-2019 για την ανάδειξη αναδόχου για 
«Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών και ανταλλακτικών για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου»

 

Ημερομηνία διαγωνισμού: 14/01/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 13/01/20 και ώρα 14:00. Η αποστολή των προσφορών μπορεί να γίνεται ταχυδρομικά στη διεύθυνση Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γραφείο Πρωτοκόλλου, Πατησίων 76, GR-10434 Αθήνα, Ελλάδα. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι η προσφορά να περιέρχεται στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου, με οποιοδήποτε τρόπο μέχρι 13/01/2020 (την προηγούμενη της διενέργειας του διαγωνισμού), ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.

ID: 
2077

Τελευταία ενημέρωση: 19-12-2019