Διακήρυξη 223/2023 Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού «ΑΓΟΡΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ και ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΟΠΑ)», βάσει του ΠΔ 715/1979

Διακήρυξη 223/2023 Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού «ΑΓΟΡΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ και ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΟΠΑ)», βάσει του ΠΔ 715/1979 (αρχείο pdf)

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών προκηρύσσει Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σύμφωνα με το Π.Δ.715/1979, για «Αγορά Ακινήτου για κάλυψη εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών ΟΠΑ», προϋπολογιζόμενης δαπάνης μέχρι ποσού τριάντα εκατομμυρίων και εκατό χιλιάδων Ευρώ (30.100.000,00 €). Το προς αγορά ακίνητο θα πρέπει να έχει συνολική επιφάνεια υπέργειων και υπόγειων χώρων τουλάχιστον 10.700 τ.μ. και να βρίσκεται σε ακτίνα όχι μεγαλύτερη των 500 μ. από το Κεντρικό Κτίριο του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, οδός Πατησίων 76.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τρίτη 30 Μαΐου 2023 και ώρα 10:00 μ. στα γραφεία του Τμήματος Επιμελητείας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Πατησίων 80 - Αθήνα), ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής.

Τελική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών ορίζεται η Δευτέρα 29 Μαΐου 2023 και ώρα 14:00 μ.μ..

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν την Διακήρυξη από το Τμήμα Επιμελητείας του ΟΠΑ, Πατησίων 76, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (ΑΔΑΜ: 23PROC012547964).

Διευκρινίσεις επί των θεμάτων που αναφέρονται στην Διακήρυξη θα δίνονται από το Τμήμα Επιμελητείας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, τηλ. 210 8203255, 210 8203215. Πληροφορίες για τεχνικά θέματα παρέχονται από το Τμήμα Έργων, τηλ. 210 8203719, 210 8203720, 210 8203401.

ID: 
3899

Τελευταία ενημέρωση: 25-04-2023