Διαδικασία πλήρωσης μιας θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Λογιστική"

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΘΓΗΤΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ  ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»
 
 • ΦΕΚ Προκήρυξης της θέσης : 425/ 09-05-2017., Τεύχος Γ’
 • Κωδικός ανάρτησης στο «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ1721
 • Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 19-07-2017
 • Ονοματεπώνυμο υποψηφίων (αλφαβητική σειρά:

-Μπερδεκλή Χριστίνα
-Σιουγλέ Γεωργία
-Σκυλάς Μάριος
 

 • Ημερομηνία συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων για τη συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος Επιλογής και ορισμό Προέδρου και Γραμματέα του Εκλεκτορικού Σώματος Επιλογής Καθηγητή πρώτης βαθμίδας στο γνωστικό αντικείμενο «Λογιστική»:  2η Συνεδρίαση /2017-18/04-10-2017 & 3η Συνεδρίαση /2017-18/11-10-2017   
ΜΕΛΗ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
για την πλήρωση μιας θέσης Καθηγητή στην πρώτη βαθμίδα του Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»
 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
(κατά αλφαβητική σειρά)

 1. Μπάλλας Απ., Καθηγητής ΟΠΑ, γνωστικό αντικείμενο «Λογιστική»
 2. Παπαδάκη Αφρ, Καθηγήτρια ΟΠΑ, γνωστικό αντικείμενο «Λογιστική»
 3. Σπύρου Σπ.., Καθηγητής ΟΠΑ, γνωστικό αντικείμενο «Χρηματοοικονομική»
 4. Χέβας Δ., Καθηγητής ΟΠΑ, γνωστικό αντικείμενο «Χρηματοοικονομική Λογιστική»

(μετά από κλήρωση)
(Εμφανίζονται με σειρά κλήρωσης)

 1. Charitou An., Καθηγητής University of Cyprus, γνωστικό αντικείμενο “Accounting and Finance”
 2. Ηρειώτης Ν., ΚαθηγητήςΕΚΠΑ, Γνωστικό Αντικείμενο «Χρηματοοικονομική Λογιστική»
 3. Νεγκάκης Χρ., Καθηγητής Παν/μιο Μακεδονίας, Γνωστικό Αντικείμενο «Λογιστική»
 4. Γεωργόπουλος Αντ., Καθηγητής Παν/μιο Πατρών, Γνωστικό Αντικείμενο «Διεθνής Επιχείρηση & Χρηματοοικονομική Λογιστική»
 5. Φίλιος Β., Καθηγητής Παν/μιο Πατρών, Γνωστικό Αντικείμενο «Αγροτική Λογιστική»
 6. Γουνόπουλος Δ., Καθηγητής Newcastle University, Γνωστικό Αντικείμενο «Λογιστική & Χρηματοοικονομική»
 7. Καραμάνης Κ., Καθηγητής ΟΠΑ, Γνωστικό Αντικείμενο «Λογιστική»

 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
 (Εμφανίζονται με σειρά κλήρωσης)

 1. Sougiannis Th., Καθηγητής University of Illinois, ΗΠΑ
 2. Σπαθής Χ., Καθηγητής ΑΠΘ, Γνωστικό Αντικείμενο «Λογιστική»
 3. Γκίνογλου Δ., Καθηγητής Παν/μιο Μακεδονίας Γνωστικό Αντικείμενο «Λογιστική»
 4. Καραγιώργος Θ., Καθηγητής Παν/μιο Μακεδονίας Γνωστικό Αντικείμενο «Λογιστική»
 5. Βαζακίδης Αθ., Καθηγητής Παν/μιο Μακεδονίας, Γνωστικό Αντικείμενο «Στρατηγική Πληροφ. Συστημάτων, Κοστολόγησης-Χρηματοοικονομικά»

 
(Εμφανίζονται με τη σειρά που ορίστηκαν, σύμφωνα με το δημοσιευμένο τους έργο στη Λογιστική)
 

 1. Βασιλείου Δ., Καθηγητής ΕΚΠΑ με γνωστικό αντικείμενο «Τραπεζική Διοίκηση»
 2. Ζοπουνίδης Κ., Καθηγητής Πολυτεχνείο Κρήτης, με γνωστικό αντικείμενο «Χρηματοοικονομική Διοίκηση»
 3. Μερίκας Αν., Καθηγητής ΠΑ.ΠΕΙ με γνωστικό αντικείμενο «Χρηματοοικονομική Ανάλυση»
 4. Παπαχρήστου Γ., Καθηγητής ΑΠΘ, με γνωστικό αντικείμενο «Χρηματοοικονομική Ανάλυση»
 5. Σουμπενιώτης Δ., Καθηγητής Παν/μιο Μακεδονίας, με γνωστικό αντικείμενο «Χρηματοοικονομική με έμφαση στη Διαχείριση Τραπεζικών Χαρτοφυλακίων»
 6. Φίλιππας Ν., Καθηγητής ΠΑ.ΠΕΙ με γνωστικό αντικείμενο «Χρηματοοικονομική Διοίκηση»

 

 • Ημερομηνία Συνεδρίασης του Εκλεκτορικού Σώματος Επιλογής Καθηγητή πρώτης βαθμίδας στο γνωστικό αντικείμενο «Λογιστική» για τον ορισμό εισηγητικής επιτροπής: 1η Συνεδρίασή στις 18-10-2017
 • Ημερομηνία Κοινής Συνεδρίασης Συνέλευσης Τμήματος και Εκλεκτορικού Σώματος Επιλογής Καθηγητή πρώτης βαθμίδας στο γνωστικό αντικείμενο «Λογιστική» για τη διενέργεια εκλογής: 10-01-2018

Υποψήφιοι:
- Μπερδεκλή Χριστίνα
- Σιουγλέ Γεωργία
- Σκυλάς Μάριος
 

 • Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας για την πλήρωση της θέσης Καθηγητή στην πρώτη βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Χρηματοοικονομική» είναι:

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: ΔΕΚΑ (10)
- Μπερδεκλή Χριστίνα, μηδέν (0) θετικές ψήφους ΥΠΕΡ αυτής
- Σιουγλέ Γεωργία (4) θετικές ψήφους ΥΠΕΡ αυτής
- Σκυλάς Μάριος μηδέν (0) θετικές ψήφους ΥΠΕΡ αυτού
 
Σύμφωνα με το Ν.4485/2017, Άρθρ.19, παρ5θ η διαδικασία εκλογής κηρύσσεται άγονη.  
 
 
 

ID: 
659