Διαδικασία πλήρωσης μίας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή Α’ βαθμίδας στο γνωστικό αντικείμενο "Οικονομική Ιστορία με έμφαση στην Οικονομική Ιστορία της Ελλάδος" στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του ΟΠΑ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΔΕΠ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Α΄ ΒΑΘΜΙΔΑΣ

ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» (ΚΩΔ. ΑΠΕΛΛΑ APP8030)

ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ».

 

 • Aίτηση της κας Ιωάννας-Σαπφούς Πεπελάση, Αναπληρώτριας Καθηγήτριας του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, για την εξέλιξή της στη βαθμίδα της Καθηγήτριας Α’ Βαθμίδας στο γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική Ιστορία με έμφαση στην Οικονομική Ιστορία της Ελλάδος»: αρ. πρωτ. 1251/4-5-2018.
 • Εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης προς τον Πρύτανη για την προκήρυξη μίας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή Α’ Βαθμίδας στο γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική Ιστορία με έμφαση στην Οικονομική Ιστορία της Ελλάδος»: 9η συνεδρία της 31-5-2019.
 • Ημερομηνία κοινοποίησης της υπ.αρ. 4192/13-6-2019 προκήρυξης της ως άνω θέσης ΔΕΠ στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων: 13-6-2019.
 • ΦΕΚ Προκήρυξης της ως άνω θέσης ΔΕΠ: 1034/Γ’/18-9-2018.
 • Κωδικός της ως άνω θέσης ΔΕΠ στο ΑΠΕΛΛΑ: APP8030.
 • Καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων: 26-11-2018.
 • Υποψηφιότητα που υποβλήθηκε στο ΑΠΕΛΛΑ για την ως άνω θέση ΔΕΠ σύμφωνα με την Φ.122.1/614241/Ζ2/27.01.2017 (ΦΕΚ 225/31.01.2017, τ.Β΄ Υπουργική Απόφαση):

Κωδικός Υποψηφίου

Ονοματεπώνυμο Υποψηφίου

Ημερομηνία Υποβολής

41124

ΠΕΠΕΛΑΣΗ ΙΩΑΝΝΑ-ΣΑΠΦΩ

14-11-2018

 • Συνεδρίαση Συνέλευσης για τη συγκρότηση του 11μελούς Εκλεκτορικού Σώματος και τον ορισμό Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Εκλεκτορικού Σώματος (ΑΔΑ: Ρ6ΘΜ469Β4Μ-9Θ5): 6η/5-12-2018.
 • Ημερομηνία επιστολής παραίτησης της Καθηγήτριας κας Α. Βλάχου από τη θέση του Προέδρου του Εκλεκτορικού Σώματος: αρ. πρωτ. 4591/19-12-2018.
 • Συνεδρίαση Συνέλευσης για τον ορισμό του Καθηγητή κ. Η. Τζαβαλή ως νέου Προέδρου του Εκλεκτορικού Σώματος: 7η/6-2-2019.
 • Συνεδρίαση Συνέλευσης για τη μερική ανασυγκρότηση του Εκλεκτορικού Σώματος (ΑΔΑ: 6ΠΚΑ469Β4Μ-Γ7Ι): 8η/13-2-2019.

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ:

Α. Εσωτερικά (5 Τακτικά και  5 Αναπληρωματικά) Μέλη Εκλεκτορικού Σώματος

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Α’ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ « ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ »

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΑΕΙ

ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ

ΒΑΘΜΙΔΑ

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ
ΜΕ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

1

ΛΟΥΡΗ ΕΛΕΝΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α' ΒΑΘΜΙΔΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

52/12-3-2002 τ. ΝΠΔΔ

https://www.aueb.gr/sites/default/files/cv/gr/1210.pdf

 

2

ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α' ΒΑΘΜΙΔΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

192/29-8-2002 τ.ΝΠΔΔ

https://www.aueb.gr/sites/default/files/2017 GR OCTOBER-AUEB μεγαλο βιογραφικό Σακελλάρης_03.10.17.pdf

 

3

ΤΖΑΒΑΛΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α' ΒΑΘΜΙΔΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ

41/25-2-2005  τ.ΝΠΔΔ

http://www.uom.gr/media/docs/lxr/cv/tzavalis_CV.pdf

4

ΒΛΑΧΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α' ΒΑΘΜΙΔΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΤΟΥΣ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

584/27-06-2016  τ.Γ' ΕΞΕΛΙΞΗ

https://www.aueb.gr/sites/default/files/cv/gr/1065.pdf

 

5

ΡΗΓΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α' ΒΑΘΜΙΔΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

200/21-8-03, Τ. ΝΠΔΔ

http://users.uoa.gr/~mriginos/CVmriginos.pdf

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Α’ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ»

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΑΕΙ

ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ

ΒΑΘΜΙΔΑ

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ
ΜΕ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

1

ΔΕΛΗΠΑΛΛΑ ΣΟΦΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α' ΒΑΘΜΙΔΑΣ

ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

1374/14-10-2014 τ.Γ΄

http://maecon.uom.gr/wp-content/uploads/2014/02/Sophia-Delipalla-CV.pdf

2

ΧΙΟΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ         

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α' ΒΑΘΜΙΔΑΣ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ

22/17-1-2007 /τ.Γ΄

http://www.econ.duth.gr/personel/dep/chionis/cv_chionis(full).pdf

3

ΜΑΥΡΟΥΔΕΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α' ΒΑΘΜΙΔΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

694/3-7-2013 τ. Γ΄

http://users.uom.gr/~smavro/cv.html

4

ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α' ΒΑΘΜΙΔΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

455/4-12-2006, Τ.Γ'

http://ppetrakis.gr/sites/default/files/cv/cv-petrakis-panagiotis-gr.pdf

5

ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
RIZOPOULOS GEORGIOS

UFR GHSS-LADYSS CNRS, UNIVERSITE PARIS DIDEROT

 FACULTE D’ÉCONOMIE ET DE GESTION

 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α' ΒΑΘΜΙΔΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΩΝ ΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ
(INSTITUTIONAL ECONOMICS, ECONOMICS SYSTEMS, INDUSTRIAL ORGANIZATION, BUSINESS ECONOMICS, MULTINATIONAL CORPORATIONS)

 

http://www.ladyss.com/rizopoulos-yorgos?lang=fr

Β. Εξωτερικά (6 Τακτικά και  6 Αναπληρωματικά) Μέλη Εκλεκτορικού Σώματος

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Α’ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ « ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ »

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΑΕΙ

ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ

ΒΑΘΜΙΔΑ

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ
ΜΕ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

1

ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α' ΒΑΘΜΙΔΑΣ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

235/20-9-2005, Τ. ΝΠΔΔ

http://users.uoa.gr/~sdrakop/index.htm

2

ΣΑΠΟΥΝΑΚΗ-ΔΡΑΚΑΚΗ ΛΥΔΙΑ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α' ΒΑΘΜΙΔΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

693/τΓ/03-07-2013

https://docplayer.gr/7992731-Viografiko-simeioma-prosopika-stoiheia-imer-genniseos-17-12-1951.html

 

3

ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α' ΒΑΘΜΙΔΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ

343/22-3-2013, Τ.Γ'

http://www.econ.uoa.gr/fileadmin/econ.uoa.gr/uploads/Prof_CVsplusPhotos/CV_Theocarakis_analytical_academic_cv_2014_TOE_WEBSITE_no_links.pdf

4

ΚΩΣΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α' ΒΑΘΜΙΔΑΣ

ΝΕΟΤΕΡΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

81/10-3-2000, Τ. ΝΠΔΔ

http://www.econ.uoa.gr/an8ropino-dynamiko/melh-d-e-p/alfabhtika/kwstis-kostas.html

5

ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ SARIDAKIS GEORGE

UNIVERSITY OF KENT

KENT BUSINESS SCHOOL

 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α' ΒΑΘΜΙΔΑΣ

BUSINESS ECONOMICS
(HUMAN RESOURCE MANAGEMENT; ENTREPRENEURSHIP/SMALL FIRMS; INDUSTRIAL RELATIONS/ORGANISATION; LABOUR/BUSINESS ECONOMICS; ASPECTS IN LAW AND ECONOMICS)

 

https://www.kent.ac.uk/kbs/people/profiles/saridakis-george.html

6

ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α' ΒΑΘΜΙΔΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ  ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ 2Οου ΑΙΩΝΑ

23/5-2-2000 Τ.ΝΠΔΔ

https://dsep.uop.gr/attachments/ekloges12/koin.apokleismos/CV_Sakellaropoulos.pdf

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Α’ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ « ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ »

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΑΕΙ

ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ

ΒΑΘΜΙΔΑ

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ
ΜΕ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

1

ΚΥΡΚΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α' ΒΑΘΜΙΔΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝ. ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ

524/20-5-2013 τ.Γ

https://www.researchgate.net/profile/Dimitrios_Kyrkilis2

 

2

ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α' ΒΑΘΜΙΔΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

655/10-7-2012, τ. Γ'

http://econservices.soc.uoc.gr/el/content/μυλωνάκης-δημήτρης

3

ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ECONOMIDES NICHOLAS

NEW YORK UNIVERSITY

LEONARD N. STERN SCHOOL OF BUSINESS

KAUFMAN MANAGEMENT CENTER,

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α' ΒΑΘΜΙΔΑΣ

ECONOMICS 
(INDUSTRIAL ORGANIZATION)

 

http://www.stern.nyu.edu/networks/wp-content/uploads/Economides_CV.pdf

 

4

KΛΗΡΙΔΗΣ ΣΩΦΡΟΝΗΣ CLERIDES SOFRONIS

UNIVERSITY OF CYPRUS

 

DEPARTMENT OF ECONOMICS

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α' ΒΑΘΜΙΔΑΣ

INDUSTRIAL ORGANIZATION

 

https://sofronisclerides.wordpress.com/vita/

 

5

ΠΕΤΜΕΖΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ

ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α' ΒΑΘΜΙΔΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΧΡΟΝΩΝ

564/3-6-2013 Τ.Γ'

http://www.history-archaeology.uoc.gr/el/staff/dep/Petmezas.html

 

6

ΤΣΟΥΛΦΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α' ΒΑΘΜΙΔΑΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΩΡΙΩΝ

700/4-7-2013 τ. Γ΄

http://uom-gr.academia.edu/LTsoulfidis/

 

 • Συνεδρίαση Εκλεκτορικού Σώματος για τον ορισμό Εισηγητικής Επιτροπής: 6-3-2019.

ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ για την πληρωση μίας θέσησ στη βαθμίδα του ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Α’ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ « ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ »

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΙΔΡΥΜΑ

ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ

ΒΑΘΜΙΔΑ

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΘΕΣΗ ΜΕ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

1. ΚΩΣΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α' ΒΑΘΜΙΔΑΣ

ΝΕΟΤΕΡΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

81/10-3-2000, Τ. ΝΠΔΔ

http://www.econ.uoa.gr/an8ropino-dynamiko/melh-d-e-p/alfabhtika/kwstis-kostas.html

2. ΡΗΓΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α' ΒΑΘΜΙΔΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

200/21-8-03, Τ. ΝΠΔΔ

http://users.uoa.gr/~mriginos/CVmriginos.pdf

3. ΤΖΑΒΑΛΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α' ΒΑΘΜΙΔΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ

41/25-2-2005  τ.ΝΠΔΔ

http://www.uom.gr/media/docs/lxr/cv/tzavalis_CV.pdf

 • Ημερ/νία κατάθεσης Εισηγητικής Έκθεσης από την Τριμελή Εισηγητική Επιτροπή: αρ. πρωτ. 1327/23-4-2019.
 • Ημερομηνία κοινής συνεδρίασης του 11μελούς Εκλεκτορικού Σώματος και της Συνέλευσης για την εκλογή: Τετάρτη, 15-5-2019.

 

Αποτέλεσμα ψηφοφορίας για την εκλογή στη βαθμίδα του Καθηγητή Α’ Βαθμίδας στο γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική Ιστορία με έμφαση στην Οικονομική Ιστορία της Ελλάδος (ΚΩΔ. ΑΠΕΛΛΑ: ΑPP8030):

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΚΛΕΓΕΙΣΑΣ: ΙΩΑΝΝΑ-ΣΑΠΦΩ ΠΕΠΕΛΑΣΗ ΤΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΕΚΛΕΚΤΟΡΩΝ: ΕΝΝΕΑ (9)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΝΤΩΝ ΕΚΛΕΚΤΟΡΩΝ: ΔΥΟ (2)

ΨΗΦΟΙ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΑΣ ΙΩΑΝΝΑΣ ΣΑΠΦΟΥΣ ΠΕΠΕΛΑΣΗ: ΕΝΝΕΑ (9)

ΨΗΦΟΙ ΚΑΤΑ: ΜΗΔΕΝ (Ο)

ΛΕΥΚΑ: ΜΗΔΕΝ (0) 

ID: 
1783