Διαδικασία και δικαιολογητικά για διδάσκοντες και επιτηρητές – επόπτες εξετάσεων που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου

Αθήνα, 26  Μαΐου 2021

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΚΑΙ

ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ – ΕΠΟΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΟΜΑΔΕΣ ΑΥΞΗΜΕΝΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

 

Οι διδάσκοντες και οι επιτηρητές - επόπτες των εξετάσεων που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID-19 σύμφωνα με την ΚΥΑ ΔΙΔΑΔ/Φ.64/420/16446/17.09.2020 (Β’4011) εφόσον δεν επιθυμούν να παραστούν με φυσική παρουσία στους χώρους του Ιδρύματος για τις εξετάσεις των μαθημάτων που τους έχουν ανατεθεί οφείλουν να αποστείλουν στον Προϊστάμενο Γραμματείας του Τμήματος τους ή το νόμιμο αναπληρωτή του  έως 2.06.2021 είτε με ηλεκτρονικό μήνυμα – αίτηση είτε με κλειστό φάκελο τα εξής:

Α) Ηλεκτρονική Υπεύθυνη Δήλωση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-exousiodotese/ekdose-upeuthunes-deloses ή Υπογεγραμμένη Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να δηλώνουν την ομάδα/ες αυξημένου κινδύνου στην οποία ανήκουν σύμφωνα με την  ΚΥΑ ΔΙΔΑΔ/Φ.64/420/16446/17.09.2020 (Β’4011) .

Β) Βεβαίωση ειδικευμένου Ιατρού της αντίστοιχης ειδικότητας της πάθησης, με πιστοποίηση της βαρύτητας της και της ένταξης της σε κάποια κατηγορία ομάδων αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID-19 της παραπάνω ΚΥΑ, στην οποία  εντάσσεται η περίπτωση του αιτούντος διδάσκοντα ή επιτηρητή-επόπτη εξετάσεων.

Οι αιτήσεις με τα δικαιολογητικά θα αξιολογηθούν από τον Πρόεδρο του Τμήματος.

Οι διδάσκοντες που θα εξαιρεθούν της υποχρέωσης φυσικής παρουσίας θα αναπληρωθούν από πρόσωπο που θα ορίσει ο Πρόεδρος του τμήματος.

Οι επιτηρητές - επόπτες εξετάσεων που θα εξαιρεθούν της υποχρέωσης φυσικής παρουσίας δύναται να ορισθούν ως επιτηρητές -επόπτες των εξετάσεων που θα πραγματοποιηθούν με  εξ αποστάσεως μεθόδους.

 

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ID: 
2986

Τελευταία ενημέρωση: 26-05-2021