Δεύτερη επαναληπτική διαδικασία κατάθεσης προσφορών για την «Προμήθεια και τοποθέτηση γραμμικών και σημειακών φωτιστικών στην πρόσοψη του κεντρικού κτιρίου του Πανεπιστημίου.»

Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 5636/07-09-2017 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 17REQ001936277  2017-09-13, το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια και τοποθέτηση γραμμικών και σημειακών φωτιστικών στην πρόσοψη του κεντρικού κτιρίου του Πανεπιστημίου», μετά την κατάθεση προσφορών, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
Οι προσφορές κατατίθενται στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 14:00.
Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 284, -264, -214, -215.
ID: 
370

Τελευταία ενημέρωση: 13-09-2017