Αξιολόγηση Μαθήματος/Διδασκαλίας ΠΜΣ 2019-20

Aπό το ακαδημαϊκό έτος 2019-20, η διαδικασία αξιολόγησης μαθήματος/διδασκαλίας στο σύνολο των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Ιδρύματος υλοποιείται βάσει εγκεκριμένου ερωτηματολογίου και οδηγού διαδικασίας αξιολόγησης από τη ΜΟΔΙΠ.

Με απόφαση της Συγκλήτου του ΟΠΑ (13η συνεδρίαση, 20-6-2019), η διαδικασία διεξάγεται με έντυπο ερωτηματολόγιο.

Λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση της Συγκλήτου του ΟΠΑ (8η συνεδρίαση, 7-5-2020), και με στόχο την αποφυγή διάδοσης της COVID-19,  η αξιολόγηση εφαρμόζεται με ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο.