«Αποκατάσταση ελλείψεων των εσωτερικών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και έκδοση ΥΔΕ, ιδιόκτητων κτιρίων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών».

Ανακοινώνεται ότι, με την με αριθμό πρωτ :9/29-12-2022/2 Απόφαση Πρυτανικού, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑ:ΨΑ74469Β4Μ-Ζ2Θ, ΑΔΑΜ: 22REQ011928663, προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κάτω των ορίων για την  «Αποκατάσταση ελλείψεων των εσωτερικών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και έκδοση ΥΔΕ, ιδιόκτητων κτιρίων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών», σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 4412/16, όπως ισχύει, με ηλεκτρονική υποβολή προσφορών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ (αύξοντα συστημικό αριθμό: 180631) και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, με εκτιμώμενη συνολική αξία διακοσίων χιλιάδων ευρώ (€200.000,00) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. με την υπ' αριθμ. Πρωτ.12061/29-12-2022 (221/2022 Διακήρυξη) και με ΑΔΑΜ: 22PROC011928960.

ID: 
3738
Επισυναπτόμενα: 

Τελευταία ενημέρωση: 30-12-2022