Απόφαση ορισμού τριμελούς κεντρικής εφορευτικής επιτροπής για την εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του ΟΠΑ

Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2017
Αρ. Πρωτ.: 105

 

AΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

 
Ο Κοσμήτορας της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Μέρους Β’ «Λοιπές Διατάξεις» του άρθρου 2 «Θέματα Διοίκησης των ΑΕΙ», παρ. 1 του Ν. 4473/2017 (ΦΕΚ 78/τ.Α’/30-05-2017),
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»(ΦΕΚ 114/ τ. Α’ /4.8.2017),
  3. Την με αριθμ. 153348/Ζ1/15-9-17 Υπουργική Απόφαση «Τρόπος διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων των Α.Ε.Ι., και διαδικασία ορισμού και ανάδειξης εκπροσώπων των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., των διοικητικών υπαλλήλων και των φοιτητών στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι. κατά την πρώτη εφαρμογή του ν. 4485/2017 (Α’ 114)» (ΦΕΚ 3255/ τ. Β’ /15.9.2017),
  4. Την με αριθμ. πρωτ. Παν/μίου 5866/18-09-2017 Προκήρυξη Εκλογών για την Ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΑΔΑ: ΩΡ0Β469Β4Μ-ΩΩΡ)
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Τον ορισμό Τριμελούς Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής, με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, η οποία θα έχει την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ως ακολούθως:
 
Τακτικά Μέλη Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής
1. ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, Καθηγητής
2. ΚΥΡΙΑΖΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, Καθηγήτρια
3. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, Επίκουρος Καθηγητής
 
Αναπληρωματικά Μέλη Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής
1. ΤΖΑΒΑΛΗΣ ΗΛΙΑΣ, Καθηγητής
2. ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, Επίκουρος Καθηγητής
3. ΓΚΕΝΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Επίκουρος Καθηγητής
 

Με βάση του άρθρου 19, παρ. 5 του Ν. 4485/2017 κατά το οποίο «Πρόεδρος της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής είναι το ανώτερης βαθμίδας αρχαιότερο μέλος ΔΕΠ……», ως Πρόεδρος της Τριμελούς Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής ορίζεται ο Καθηγητής κ. Απόστολος Φιλιππόπουλος.
 
Τα μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής καλούνται την Τρίτη, 31 Οκτωβρίου 2017 και ώρα από 11:00 έως 13:00 να παραλάβουν από το Γραφείο του Τμήματος Πανεπιστημιακών Αρχών και Οργάνων τις αιτήσεις υποψηφιότητας για τη θέση του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου και να αναλάβουν εν γένει την εκτέλεση όλων των καθηκόντων τους, τα οποία απορρέουν από τις ισχύουσες διατάξεις.
 
Ο ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
 
[υπογραφή*]
 
ΤΡΥΦΩΝ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

 
 
* Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που τηρείται στο αρχείο της Σχολής.
 

ID: 
468

Τελευταία ενημέρωση: 15-06-2018