Ανακοίνωση Προκήρυξης μίας (1) θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική Θεωρία με έμφαση στη Δημόσια Οικονομική»

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΚΩΔ. ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ «ΑΠΕΛΛΑ»: APP13794

 

 

Αριθμ. Πρωτ. Ο.Π.Α.: 7702/11-12-2019

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ (1) ΔΕΠ

 

Ανακοινώνεται ότι στο ΦΕΚ 2271/03.12.2019 (τεύχος Γ΄) δημοσιεύτηκε η υπ΄αρ. 5781/17-09-2019 προκήρυξη της παρακάτω θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ), για το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών:

Μία (1) θέση ΔΕΠ του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στη βαθμίδα του Καθηγητή Α’ Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική Θεωρία με έμφαση στη Δημόσια Οικονομική».

Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την πλήρωση της παραπάνω θέσης λήγει στις 11 Φεβρουαρίου 2020.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα απαραίτητα για την κρίση δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης, στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr).

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, τηλ. 210-8203 303, e-mail: econ@aueb.gr.

 

Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2019


Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
*
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ
Καθηγητής

 

* H υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που τηρείται στο αρχείο της Υπηρεσίας

ID: 
2066