Ανακοίνωση Προκήρυξης μίας (1) θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής με γνωστικό αντικείμενο «Προγραμματισμός και Λογισμικό Συστημάτων με Έμφαση στα Κατανεμημένα και Ετερογενή Συστήματα»

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ                                                                                           

ΑΔΑ:  

Αριθμ. Πρωτ. ΟΠΑ: 5084/25.07.2019

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Α’ ΒΑΘΜΙΔΑΣ

Στο ΦΕΚ 1239/19-07-2019 (τεύχος Γ΄) δημοσιεύτηκε η αρ. 3287 προκήρυξη της παρακάτω θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή Α’ Βαθμίδας για το Τμήμα Πληροφορικής, της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών:

Τομέας Α’: «Συστήματα Υπολογιστών και Επικοινωνιών»

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή Α’ βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Προγραμματισμός και Λογισμικό Συστημάτων με Έμφαση στα Κατανεμημένα και Ετερογενή Συστήματα».

Κωδικός Ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: APP12336                

Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την πλήρωση της παραπάνω θέσης λήγει στις 25 Σεπτεμβρίου 2019.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα απαραίτητα για την κρίση δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης, στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής, τηλ.: 210-8203 426, e-mail: infotech@aueb.gr.

 

Αθήνα, 25 Ιουλίου 2019

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

 

*

 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Α. ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ

Καθηγητής

 

*Η υπογραφή του Πρύτανη υπάρχει στο πρωτότυπο αρχείο της Γραμματείας

ID: 
1827

Τελευταία ενημέρωση: 26-07-2019