Ανακοίνωση Προκήρυξης μίας (1) θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής με γνωστικό αντικείμενο «Προγραμματισμός Κατανεμημένων Συστημάτων»

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 6ΡΞΞ469Β4Μ-Ξ7Ν

,Αριθμ. Πρωτ. ΟΠΑ: 7264/22.10.2018

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Α’ ΒΑΘΜΙΔΑΣ

 

Στο ΦΕΚ 1153/11-10-2018 (τεύχος Γ΄) δημοσιεύτηκε η αρ. 5148 προκήρυξη της παρακάτω θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή Α’ Βαθμίδας για το Τμήμα Πληροφορικής, της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών:

Τομέας Α’:    «Συστήματα Υπολογιστών και Επικοινωνιών»
-   Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή Α’ βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Προγραμματισμός Κατανεμημένων Συστημάτων».

Κωδικός Ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: APP8390         

Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την πλήρωση της παραπάνω θέσης λήγει στις 23 Δεκεμβρίου 2018.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα απαραίτητα για την κρίση δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης, στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής, τηλ.: 210-8203 426, e-mail: infotech@aueb.gr.

 

 

Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2018
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

*

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Α. ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ
Καθηγητής

 

 

*Η υπογραφή του Πρύτανη υπάρχει στο πρωτότυπο αρχείο της Γραμματείας

ID: 
1280

Τελευταία ενημέρωση: 08-11-2018