Ανακοίνωση προκήρυξης μίας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής, με γνωστικό αντικείμενο "Μαθηματικά στην Επιστήμη Υπολογιστών"

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ: 61Θ2469Β4Μ-5ΗΡ
 
Αριθμ. Πρωτ. Ο.Π.Α.: 1724/13-03-2018
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ  ΜΙΑΣ (1)  ΘΕΣΗΣ  ΚΑΘΗΓΗΤΗ  ΣΤΗ  ΒΑΘΜΙΔΑ  ΤΟΥ  ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ  ΚΑΘΗΓΗΤΗ
 
Στο ΦΕΚ 212/02-03-2018 (τεύχος Γ΄) δημοσιεύτηκε η υπ΄αριθμ. 5729 προκήρυξη της παρακάτω θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή για το Τμήμα Πληροφορικής, της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών:

Τομέας Γ’: «Εφαρμοσμένα Μαθηματικά, Οικονομικών Πληροφορικής και Επιχειρησιακής Έρευνας»
 

  • Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Μαθηματικά στην Επιστήμη Υπολογιστών».
 
Κωδικός Ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: APP5050  
 
Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την πλήρωση των παραπάνω θέσεων λήγει στις 14 Μαΐου 2018.
 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα απαραίτητα για την κρίση δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης, στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr).
 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής, τηλ.: 210.8203314, e-mail: infotech@aueb.gr.
 

 

Αθήνα, 13 Μαρτίου 2018
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
 
*
 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Α. ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ
Καθηγητής

 
 
 
*Η υπογραφή του Πρύτανη υπάρχει στο πρωτότυπο αρχείο της Γραμματείας

 

ID: 
799

Τελευταία ενημέρωση: 16-04-2018