Ανακοίνωση Προκήρυξης μίας (1) θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής με γνωστικό αντικείμενο «Γραφικά Υπολογιστών»

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμ. Πρωτ. Ο.Π.Α.: 7681/11.12.2019

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ  ΜΙΑΣ  (1)  ΘΕΣΗΣ  ΔΕΠ  ΣΤΗ  ΒΑΘΜΙΔΑ  ΤΟΥ
 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ  ΚΑΘΗΓΗΤΗ

 

Ανακοινώνεται ότι στο ΦΕΚ 2271/3-12-2019 (τεύχος Γ΄) δημοσιεύτηκε η αρ. 5120/26-7-2019 προκήρυξη της παρακάτω θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή για το Τμήμα Πληροφορικής της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών:

Τομέας Α’:    «Συστήματα Υπολογιστών και Επικοινωνιών»

- Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Γραφικά Υπολογιστών».

Κωδικός Ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: APP13782

Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την πλήρωση της παραπάνω θέσης λήγει στις 11 Φεβρουαρίου 2020.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα απαραίτητα για την κρίση δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης, στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr).

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τη Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής, τηλ.: 210-8203 426, e-mail: infotech@aueb.gr.

 

Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2019

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
*

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Α. ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ
Καθηγητής

 

* Η Υπογραφή του Πρύτανη έχει τεθεί στο πρωτότυπο το οποίο τηρείται στη Γραμματεία

ID: 
2058

Τελευταία ενημέρωση: 12-12-2019