Ανακοίνωση προκήρυξης μίας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική Επιστήμη με έμφαση στη Μικροοικονομική».

ANΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

                                                                                    ΑΔΑ: 6Κ6Φ469Β4Μ-Μ7Σ

ΚΩΔ. ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ «ΑΠΕΛΛΑ»:  ΑPP6815

Αριθμ. Πρωτ. Ο.Π.Α.: 4570

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ (1) ΚΑΘΗΓΗΤΗ

Στο ΦΕΚ 632/05-06-2018 (τεύχος Γ΄) δημοσιεύτηκε η υπ΄αρ. 1443/02-03-2018 προκήρυξη της παρακάτω θέσης καθηγητή για το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών:

Μία (1) θέση καθηγητή του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στη βαθμίδα του Aναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική Επιστήμη με έμφαση στη Μικροοικονομική».

Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την πλήρωση της παραπάνω θέσης λήγει στις 25 Αυγούστου 2018.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα απαραίτητα για την κρίση δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης, στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, τηλ. 210 8203.303, e-mail: econ@aueb.gr.
 

Αθήνα, 25 Ιουνίου 2018

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ


[υπογραφή]

*


ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ
Καθηγητής


* Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που τηρείται στο αρχείο της Υπηρεσίας

 

ID: 
1062