Προκήρυξη μίας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής, με γνωστικό αντικείμενο "Θεωρητική πληροφορική με Έμφαση στην Ανάλυση Αλγορίθμων"

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ                                                                                                                     
ΑΔΑ: 6ΑΦΣ469Β4Μ-Ρ2Κ
Αριθμ. Πρωτ. ΟΠΑ: 2478/17.04.2018
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ  ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Στο ΦΕΚ 314/27.03.2018 (τεύχος Γ΄) δημοσιεύτηκε η αρ. 226 προκήρυξη της παρακάτω θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή για το Τμήμα Πληροφορικής, της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών:
Τομέας Α’:    «Συστήματα Υπολογιστών και Επικοινωνιών»
  • Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Θεωρητική πληροφορική με Έμφαση στην Ανάλυση Αλγορίθμων».
 
Κωδικός Ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: APP5567
 
Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την πλήρωση των παραπάνω θέσεων λήγει στις 18 Ιουνίου 2018.
 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα απαραίτητα για την κρίση δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης, στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr).
 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής, τηλ.: 210-8203 314, e-mail: infotech@aueb.gr.
 
 
Αθήνα, 17 Απριλίου 2018
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
 
*
 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Α. ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ
Καθηγητής

 

*Η υπογραφή του Πρύτανη υπάρχει στο πρωτότυπο αρχείο της Γραμματείας
 

ID: 
882

Τελευταία ενημέρωση: 11-05-2018