Ανακοίνωση-Προκήρυξη μιας (1) Θέσης Υποψήφιου Μεταδιδάκτορα του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΑ

 

Η Συνέλευση του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στην 1η συνεδρίασή της (20/09/2021), αποφάσισε την προκήρυξη μιας (1) θέσης Υποψήφιου Μεταδιδάκτορα στο παρακάτω ερευνητικό θέμα:

  1. Transfer of learning in digital professional life long learning environments
  2. Υπεύθυνη: Αν. Καθηγήτρια, Αγγ. Πουλυμενάκου, akp@aueb.gr ).

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν μέχρι και την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2021 αίτηση ηλεκτρονικά (postgrad_sob@aueb.gr) στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών & Διδακτορικών Σπουδών της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων (τηλέφωνο επικοινωνίας: 2108203614, 685, 622), συνοδευόμενη από Επιστολή Αποδοχής επίβλεψης του/της Καθηγητή/τριας του Τμήματος, υπό την επίβλεψη του /της οποίου/ας επιθυμεί ο/η ενδιαφερόμενος/η να πραγματοποιήσει τη Μ.Ε., καθώς και από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 

  1. Αντίγραφο Διδακτορικού Διπλώματος ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
  2. Αντίγραφο Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας
  3. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
  4. Κατάλογο των επιστημονικών εργασιών που έχουν εκπονηθεί/ δημοσιευθεί από τον/ την υποψήφιο/α
  5. Δύο (2) συστατικές επιστολές, είτε από Καθηγητές ΑΕΙ, είτε από διδάκτορες, Ερευνητές αναγνωρισμένου Ερευνητικού Κέντρου του εσωτερικού ή του εξωτερικού.
  6. Πρόταση εκπόνησης της Μ.Ε. (διαθέσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.aueb.gr/sites/default/files/Esoterikos-kanonismos-ME-OPA-March16.pdf )

                                                      Αθήνα, 2Σεπτεμβρίου 2021

                 

Η Πρόεδρος του Τμήματος

Ο Πρύτανης

*

*

 

 

Καθηγήτρια Αθανασία Πουλούδη

Καθηγητής Δημήτρης Μπουραντώνης

 

* Η υπογραφή έχει τεθεί και βρίσκεται στο πρωτότυπο αρχείο του φορέα

ID: 
3158
Επισυναπτόμενα: 

Τελευταία ενημέρωση: 05-10-2021