Ανακοίνωση αποτελεσμάτων χορήγησης υποτροφιών ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 από το Κ.Α.Δ. «Κληροδότημα Γεωργίας Νικολοπούλου»

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων χορήγησης υποτροφιών ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 από το Κ.Α.Δ. «Κληροδότημα Γεωργίας Νικολοπούλου»

Ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με την απόφαση της 1ης Συνεδρίασης της Συγκλήτου στις 15/09/2022, καταρτίστηκε ο τελικός αξιολογικός πίνακας επιλεγέντων και αποφασίστηκε η χορήγηση υποτροφιών ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 από το Κ.Α.Δ.   «Κληροδότημα Γεωργίας Νικολακοπούλου» στους κ.κ.:

1.       ΣΚΑΡΠΙΝΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

2.       ΡΟΔΙΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

 

Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων της επιλογής δύνανται να υποβληθούν εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της σχετικής απόφασης στην ιστοσελίδα του ΟΠΑ.

 

Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2022

 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

 

                                                                    *

 

                                                                                                                       Καθ. Βλάσιος Σταθακόπουλος

*Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που παραμένει στο αρχείο της Εταιρίας.

ID: 
3660
Επισυναπτόμενα: 

Τελευταία ενημέρωση: 01-11-2022