Ανακοίνωση αποτελεσμάτων χορήγησης υποτροφιών ακαδ. έτους 2018-19 από το Κ.Α.Δ. "Κληροδότημα Γεωργίας Νικολακοπούλου"

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018-2019 ΑΠΟ ΤΟ Κ.Α.Δ. «ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ»

 

Ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με την απόφαση της 7ης Συνεδρίασης της Συγκλήτου στις 09/04/2020, καταρτίστηκε ο τελικός αξιολογικός πίνακας επιλεγέντων και αποφασίστηκε η χορήγηση υποτροφιών ακαδημαϊκού έτους 2018 - 2019 από το Κ.Α.Δ. «Κληροδότημα Γεωργίας Νικολακοπούλου» στους κ.κ.:

 

  1. ΖΕΛΤΣΗ ΤΡΥΦΩΝΙΑ ΤΟΥ ΘΑΝΟΥ
  2. ΜΑΧΑΙΡΑ ΦΩΤΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

 

Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων της επιλογής δύνανται να υποβληθούν εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της σχετικής απόφασης στην ιστοσελίδα του ΟΠΑ.

 

Αθήνα, 14 Μαΐου 2020

 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

*

Καθ. Βλάσιος Σταθακόπουλος

 

 

*Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που παραμένει στο αρχείο της Εταιρίας.

 

 

ID: 
2287

Τελευταία ενημέρωση: 15-05-2020