Ανακήρυξη υποψηφίων για τις θέσεις Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

 

Σήμερα, Τρίτη 31/10/2017 και ώρα 13:00, η τριμελής Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, η οποία ορίστηκε με την υπ’αρ. πρωτ. 105/30-10-2017 απόφαση του Κοσμήτορα της Σχολής Οικονομικών Επιστημών, Καθηγητή κ. Τρ. Κολλίντζα, για την εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, για το χρονικό διάστημα από 01/12/2017 έως 30/11/2019, αφού εξέτασε τις παρακάτω αιτήσεις υποψηφιότητας οι οποίες υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα με βάση την υπ’ αρ. 5866/18-09-2017 (ΑΔΑ: ΩP0B469B4M-ΩΩΡ) Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου:

 

Υποψηφιότητα για τη θέση του Προέδρου του Τμήματος
κ. ΛΟΥΡΗ – ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ του Διονυσίου, αρ. πρωτ. αίτησης 6637/18-10-2017
 
Υποψηφιότητα για τη θέση του Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος
κ. ΠΑΛΥΒΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Γεωργίου, αρ. πρωτ. αίτησης 6734/20-10-2017
 
Διαπιστώνει

 

ότι οι αιτήσεις υποψηφιότητας των ανωτέρω υποψηφίων πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου και ότι με βάση τις υπεύθυνες δηλώσεις τους δεν συντρέχουν ασυμβίβαστα στο πρόσωπό τους και

 

Ανακηρύσσει

 

την
κ. ΛΟΥΡΗ – ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ του Διονυσίου
Υποψήφια για τη θέση της Προέδρου του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
 
τον
κ. ΠΑΛΥΒΟ ΘΕΟΔΩΡΟ του Γεωργίου
Υποψήφιο για τη θέση του Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

 

Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 
[υπογραφή*]
 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

 
 

ΤΑ ΜΕΛΗ
 
[υπογραφή*]
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΥΡΙΑΖΙΔΟΥ
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
 
[υπογραφή*]
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ
ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

 

* Οι υπογραφές έχουν τεθεί στο πρωτότυπο που παραμένει στο αρχείο του Φορέα.
 

ID: 
478

Τελευταία ενημέρωση: 15-06-2018