Ανακήρυξη υποψηφίων για την ανάδειξη Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΡΥΤΑΝΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

 

Αθήνα, 9 Ιουλίου 2020

 

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΕΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

(Προκήρυξη με αριθ. πρωτ. 3527 της  24/6/2020)

 

Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή  διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, η οποία ορίστηκε με απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος (συνεδρ.11η της 7/7/2020, ΑΔΑ 63ΓΑ469Β4Μ-ΥΨΞ ), αφού εξέτασε και διαπίστωσε ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις και δεν συντρέχουν κωλύματα εκλογιμότητας των υποψηφίων κατά το άρθρο 66 του ν. 4692/2020 (ΦΕΚ Α’ 111), ανακηρύσσει τα παρακάτω (2) υποψήφια Πρυτανικά Σχήματα και καταρτίζει ενιαίο ψηφοδέλτιο ανά υποψήφιο Πρυτανικό Σχήμα για την ανάδειξη Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ακολουθούν οι υποψήφιοι συνδυασμοί κατά χρονολογική σειρά υποβολής των υποψηφιοτήτων: 

 

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΠΟΥΡΑΝΤΩΝΗ 

(αρ. πρωτ. 3670/30.06.2020)

Για το αξίωμα του Πρύτανη:

Δημήτριος Μπουραντώνης, Καθηγητής

Για το αξίωμα των Αντιπρυτάνεων:

Βασίλειος Βασδέκης, Καθηγητής

Κωνσταντίνος Δράκος, Καθηγητής

Βασίλειος Παπαδάκης, Καθηγητής

Γεώργιος Λεκάκος, Αναπληρωτής Καθηγητής

 

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ 

(αρ. πρωτ. 3725/01.07.2020)

Για το αξίωμα του Πρύτανη:

Εμμανουήλ Γιακουμάκης, Καθηγητής

Για το αξίωμα των Αντιπρυτάνεων:

Σάνδρα Κοέν, Καθηγήτρια

Γεώργιος Ξυλωμένος, Αναπληρωτής Καθηγητής

Σταύρος Τουμπής, Αναπληρωτής Καθηγητής

Ανδριανός Τσεκρέκος, Αναπληρωτής Καθηγητής

 

Ενστάσεις που εμπίπτουν στην μη εκλογιμότητα υποψηφίων και στην παράβαση γενικώς των διατάξεων του νόμου κατά την ανακήρυξη υποψηφίων υποβάλλονται εγγράφως ενώπιον της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής το αργότερο (5) πέντε εργάσιμες ημέρες πριν από τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, η οποία αποφαίνεται αιτιολογημένα επ’ αυτών το αργότερο μέσα σε  (2) δύο ημέρες από την υποβολή τους και επί αποδοχής αυτών αναμορφώνει τον πίνακα των υποψηφίων και τον τοιχοκολλά σε εμφανές  σημείο του Ιδρύματος, μέσα στην ίδια προθεσμία.

 

                  

Ο Πρόεδρος της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής

 

*

Παναγιώτης Κατερίνης

Καθηγητής

 

 

 

 

 

* Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που παραμένει στο αρχείο του φορέα

ID: 
2417

Τελευταία ενημέρωση: 10-07-2020