ΦΕΚ 823/17-11-2015 «Διορισμός Πρύτανη Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών»