Τροποποίηση Πράξης Συγκρότησης Συγκλήτου Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

id: 
2719

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ