Συμπληρωματική πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την εισαγωγή φοιτητών του ΠΜΣ Μαθηματικά της Αγοράς και της Παραγωγής

id: 
2778

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

«ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ»

MSc IN BUSINESS MATHEMATICS

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2016-17

Προθεσμία υποβολής 23 Σεπτεμβρίου 2016

Αθήνα, 19 Ιουλίου 2016

Το Διαπανεπιστημιακό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στα Μαθηματικά της Αγοράς και της Παραγωγής (ΜΑΠ) λειτουργεί με την συνεργασία του Τμήματος Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, και των Τμημάτων α) Μαθηματικών και β) Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Β7/489/19.11.1998 που τροποποιήθηκε με την Υπ. Απόφαση Β7/95827/24.12.2008. Από το Ακαδημαϊκό Έτος 2014-15 τo Πρόγραμμα θα λειτουργήσει με βάση αναμορφωμένη Υπουργική Απόφαση 203914/Ζ1 ΦΕΚ 3479/τ.Β'/ 23-12-2014. Τα συνεργαζόμενα Τμήματα ανακοινώνουν ότι δέχονται υποψηφιότητες για το Ακαδημαϊκό Έτος 2016-17.

Το Πρόγραμμα είναι 12μηνης διάρκειας και οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών (ΜΔΕ - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης) στα «Μαθηματικά της Αγοράς και της Παραγωγής».

Το Πρόγραμμα λειτουργεί επίσης και ως Μερικής Φοίτησης (24μηνη διάρκεια) για εργαζόμενους φοιτητές.

Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί έως τριάντα πέντε (35) φοιτητές. Για την παρακολούθηση του Προγράμματος προβλέπονται δίδακτρα.

Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Μαθηματικών, (Φυσικομαθηματικών), Πληροφορικής, Στατιστικής, Πολυτεχνικών Σχολών, Οικονομικών Σχολών (Τμημάτων Οικονομικής, Λογιστικής ή Διοίκησης Επιχειρήσεων κλπ.) των ΑΕΙ - ΑΤΕΙ της ημεδαπής. Γίνονται δεκτοί απόφοιτοι αντίστοιχων τμημάτων της αλλοδαπής, εφόσον προσκομίσουν ισοτιμία και αντιστοίχιση από το ΔΟΑΤΑΠ. Γίνονται δεκτοί και απόφοιτοι άλλων τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής εφόσον ικανοποιούν τις προϋποθέσεις για επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων. Όλοι οι υποψήφιοι αυτοί θα πρέπει να μπορούν να επιδείξουν έφεση και επάρκεια τόσο στις μαθηματικές μεθόδους όσο και στην κατανόηση της ποσοτικής ανάλυσης οικονομικών και διοικητικών θεμάτων.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2016 τα κάτωθι δικαιολογητικά, κατά τις ημέρες Τρίτη & Πέμπτη στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Ευελπίδων 47 και Λευκάδος 33, 7ος όροφος, γραφείο 705, τηλέφ. 210-8203 643, ώρες 11.00-14.00 & 18.00-19.30 ή με συστημένη επιστολή αντίστοιχης ημερομηνίας αποστολής.

 1. Αίτηση (Θα πρέπει να συμπληρωθεί το ειδικό έντυπο αίτησης και να δοθεί προσοχή στα δοκίμια που προβλέπονται)

 2. Αντίγραφο πτυχίου / διπλώματος

  • Οι υποψήφιοι που δεν είναι κάτοχοι πτυχίου αλλά εκτιμούν ότι θα καταστούν πτυχιούχοι μέχρι τον Οκτώβριο θα πρέπει να επισυνάψουν: (i) κατάλογο των μαθημάτων που εκκρεμούν για την απόκτηση πτυχίου, (ii) τον μέσο όρο βαθμολογίας των με βάση τα ολοκληρωθέντα μαθήματα

   (iii) υπεύθυνη δήλωση ότι

  • τυχόν αποδοχή της υποψηφιότητας τους γίνεται με την προϋπόθεση ότι θα αποκτήσουν το πτυχίο τους μέχρι και την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου
  • γνωρίζουν ότι ποσά που θα καταβληθούν στο πρόγραμμα δεν επιστρέφονται στην περίπτωση που δεν επιθυμούν να εγγραφούν οριστικά σε αυτό ή δεν δικαιούνται να εγγραφούν λόγω της μη απόκτησης πτυχίου μέχρι και την εξεταστική του Σεπτεμβρίου.
 3. Αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών σπουδών
 4. Αντίγραφο σχετικού Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών (εάν υπάρχει)
 5. Ισοτιμία και Αντιστοίχηση από το ΔΟΑΤΑΠ για αποφοίτους Τμημάτων αλλοδαπής.
 6. Αποδεικτικό Αγγλικής γλώσσας (Κρατικό Δίπλωμα Γλωσσομάθειας ή PROFICIENCY), ή κατ' οικονομία LOWER - FCE ή TOEFL ή κατά απόλυτη οικονομία υπεύθυνη δήλωση όπου ο υποψήφιος δηλώνει ότι διαθέτει κατά την γνώμη του επαρκείς γνώσεις Αγγλικής για την παρακολούθηση του προγράμματος, μέρος της διδασκαλίας του οποίου ενδέχεται να είναι στα Αγγλικά.
 7. Βιογραφικό σημείωμα όπου θα αναφέρονται τόσο οι ακαδημαϊκές όσο και οι κοινωνικές, αθλητικές κ.α. δραστηριότητές των
 8. Δύο (2) συστατικές επιστολές (μπορεί να χρησιμοποιηθεί το ειδικό έντυπο συστατικής επιστολής).
 9. Προαιρετικά: Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας
 10. Προαιρετικά: αποτελέσματα εξέτασης GMAT

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν έντυπα αιτήσεων και συστατικών επιστολών στον ιστότοπο του προγράμματος http://map.aueb.gr/lang/el/.

 

Ο Πρόεδρος της Ειδικής Διατμηματικής
Διαπανεπιστημιακής Επιτροπής

 

Καθηγητής Θεόδωρος Καλαμπούκης
Τμήμα Πληροφορικής
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 

Τελευταία ενημέρωση: 11-04-2018