Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Υποψηφιότητας για το ΠΜΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα (Τμήμα πλήρους φοίτησης) του Τμήματος Πληροφορικής ακαδημαϊκού έτους 2017-18

Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Υποψηφιότητας για το ΠΜΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα (Τμήμα πλήρους φοίτησης) του Τμήματος Πληροφορικής ακαδημαϊκού έτους 2017-18

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Τμήμα πλήρους φοίτησης)
Διευθυντής: Καθηγητής Δημήτρης Α. Γκρίτζαλης
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Το Τμήμα Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών οργανώνει α­πό το 1994, Πρό­­γραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στα Πληροφοριακά Συ­­­στή­μα­τα. Η παρούσα προ­­κή­ρυξη αφορά μό­νον το Τμήμα πλή­ρους φοί­τησης (full time).

 1. Το ΠΜΣ απευθύνεται σε αποφοίτους AEI Τμημάτων Πληροφορικής, Επιστήμης Υ­πο­λο­γιστών, Μη­­χανικών Υπολογιστών, σε αποφοίτους Τμημάτων Δι­οι­­κητικών Ε­πι­στημών, Θε­τι­κών Ε­­πιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών, σε αποφοίτους Ανώτατων Στρα­τιω­τι­κών Εκ­παι­δευ­τικών Ι­δρυ­μάτων και Αστυνομικών Ακαδημιών, κα­θώς και σε αποφοίτους ΤΕΙ Τμη­μά­των Πληροφορικής ή συναφών Τμημά­των. Δι­καί­­­ωμα αίτησης έ­χουν και οι τε­­λει­όφοιτοι των α­­νω­­­τέρω τμημάτων, οι οποίοι - ε­φό­­­σον γίνουν δεκτοί - έχουν δυ­­νατότητα εγ­­γρα­φής στο ΠΜΣ εφόσον ολο­κλη­ρώ­σουν τις σπουδές τους έως και την εξε­τα­στι­κή περίοδο του Σε­­πτέμβρη 2017.
 1. Η αξιολόγηση των υποψηφίων γίνεται από το Διευθυντή και Επιτροπή του ΠΜΣ, οι οποίοι κρί­νουν, καθορίζουν και εισηγούνται στη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύν­θε­­­σης του Τμήματος Πλη­ροφορικής τη σειρά προ­τε­ραιό­τη­­τας των υποψηφίων στους πί­νακες επιτυχίας, με βάση τη συν­άφεια και τη συνδρομή των βα­­σικών σπου­­δών τους στην προαγωγή και ανάπτυξη των επιστημονικών στόχων του ΠΜΣ, τη βαθ­μο­λογία των τίτλων σπουδών, συστατικές επιστολές, γνώση ξένων γλωσσών, τυ­­­­χόν ε­παγ­­γελματική εμπειρία, επιστημονικές εργασίες, άλλες συναφείς δρα­στη­ριό­τη­τες των υ­­­­πο­ψη­φί­­ων, καθώς και το βαθμό που θα προκύψει από ατομική συν­έν­τευ­ξη κά­­θε υποψήφιου (κί­νη­­τρα, ορ­γανωτικότητα, γνωστική εστίαση κλπ). Η δια­δι­κασία αυτή τηρείται, κατά την κρίση της Επι­­τρο­πής, εί­τε ενιαίως, είτε κατά στά­δια, κατά τα οποία γίνεται διαδοχική εκτίμηση των προ­σό­­ντων των υ­­ποψηφίων, α­πο­κλειο­μέ­νων εκείνων που δεν πληρούν τα κριτήρια των προη­γου­μέ­­νων στα­δί­ων.
 1. Η παρακολούθηση διαλέξεων και εργαστηρίων είναι υποχρεωτική. Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση 11 μαθη­μά­των, τα οποία κα­τα­νέμονται στις α­κόλουθες εξειδικεύσεις (γνωστικές περιοχές):
 1. Ασφάλεια Πληροφοριών και Συστημάτων
 2. Δικτυοκεντρικά και Διάχυτα Πληροφοριακά Συστήματα
 3. Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα
 4. Πληροφοριακά Συστήματα Μεγάλης Κλίμακας
 5. Συστήματα Διαχείρισης Γνώσης
 6. Τεχνολογία Λογισμικού και Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων
 1. Η χρονική διάρκεια του ΠΜΣ είναι 15- 18 μήνες, πε­ριλαμ­βα­νο­μένης της εκπόνησης με­­­ταπτυχιακής εργασίας.
 1. Το ΠΜΣ είναι μερικώς αυτοχρηματοδοτούμενο, συνεπώς η παρακο­λού­θησή του συ­­­ν­επάγεται υποχρεωτική συνεισφορά ανταποδοτικού χαρακτήρα. Για το ακα­δη­μα­ϊ­­κό έτος 2017-18  η συνολική συνεισφορά ανέρ­χε­ται στο ποσό των 4.000€ ανά φοι­τη­τή και καταβάλλεται τμηματικά.
 1. Σε επιλεγμένους μεταπτυχιακούς φοιτητές χορηγούνται υποτροφίες ως εξής:
 • Υποτροφία εισαγωγής αριστούχων: Καλύπτει μέχρι 50% των διδάκτρων και χο­ρη­­­γείται σε επιλεγμένους κατόχους βασικού πτυχίου με βαθμό «Άριστα».
 • Υποτροφία επίδοσης: Χορηγούνται με βάση - αποκλειστικά και μόνο - την επί­δο­ση των φοιτητών στα μαθήματα των δύο πρώτων εξαμήνων του ΠΜΣ.

Διευκρινίζεται ότι όποιος λάβει υποτροφία εισαγωγής ως αριστούχος δεν α­πο­κλεί­ε­­ται από υ­ποτροφία επίδοσης.

 1. Αριθμός θέσεων ανά ακαδημαϊκό έτος: Μέχρι τριάντα πέντε (35) φοιτητές.
 2. Τα μαθήματα θα αρχίσουν την πρώτη εβδομάδα του Οκτώβρη 2017.
 3. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν, έως τη Παρασκευή, 16 Ιουνίου 2017, στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου, τα εξής:

 

 1. Φόρμα αίτησης (συμπληρώνεται ηλεκτρονικά στο https://e-graduate.applications.aueb.gr και κατατίθεται εκτυπωμένη, μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Προγράμματος).
 2. Πρόσφατη φωτογραφία, τύπου ταυτότητας.
 3. Αντίγραφο πτυχίου (οι πτυχιούχοι). Οι τελειόφοιτοι πρέπει να υ­πο­βάλουν δήλωση του Ν. 1599/86 ότι η αποδοχή τους γίνεται με την αί­ρεση α­πόκτησης πτυ­χίου μέχρι και την εξεταστική περίοδο του Σεπτέμβρη 2017.
 4. Βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας πτυχίου από τον ΔΟΑΤΑΠ (όσοι προ­έρ­χο­νται από ΑΕΙ του εξωτερικού). Η υποβολή αίτησης προς τον ΔΟΑΤΑΠ δεν υποκαθιστά την α­παι­­τού­μενη πράξη αναγνώρισης, η οποία πρέπει να προϋ­πάρ­χει και να υποβληθεί μα­ζί με την αίτηση υποψηφιότητας.
 5. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας όλων των ετών.
 6. Δύο συστατικές επιστολές, κατά προτίμηση σε ειδικό έντυπο που είναι δια­θέ­σι­μο στην ιστο­σε­λί­δα του ΠΜΣ.
 7. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, με αναφορές σε τυχόν επιστημονικές εργα­σί­ες και εν­­δεχόμενη επαγγελματική εμπειρία.
 8. Σύντομη έκθεση ενδιαφερόντων, στην οποία να αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους εν­διαφέρεται ο υποψήφιος για μεταπτυχιακές σπουδές.
 9. Αποδεικτικό πολύ καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας (επικυρωμένο αντί­γρα­φο). H πολύ καλή γνώ­­­ση της αγγλικής αποδεικνύεται με τίτλο επιπέδου “Ad­­vanced” των University Cambridge ή Mic­higan ή με άλλο, αντί­στοι­­χο και ι­­σό­κυ­­ρο, πιστο­ποι­η­τικό γλωσ­σο­μά­­θει­­ας. Όσοι δεν προ­σκο­μίσουν τέτοιο πι­στο­­ποι­­η­τικό θα αξιο­λο­γη­θούν στη γνώση της γλώσσας.
 1. Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν στα μέσα-τέλη Ιουνίου 2017. Στη συνέχεια, θα καταρ­τι­σθεί πίνα­κας ε­πιτυχόντων και ενδεχομένως επιλαχόντων και θα παρα­σχε­­θεί ολιγοήμερη προθεσμία, προ­κει­μένου οι επιτυχόντες να καταβάλουν 1.000€ για να κατο­χυ­ρώ­σουν τη θέση τους στο ΠΜΣ. Μετά το πέρας της προθεσμίας αυτής, η κατάσταση των επιτυχόντων μπο­ρεί να συμπληρωθεί α­πό την κατάσταση επιλα­χό­­­ντων. Η ο­ρι­στικοποίηση του καταλόγου των φοιτητών που γί­νο­νται δεκτοί στο πρό­­γραμμα θα γί­­νει μέχρι τα μέσα Ιουλίου 2017. Επι­ση­μαί­­νεται ότι το ποσό που κα­­­­τα­­βάλ­λεται για την κα­το­χύ­­ρωση της θέ­σης στο Πρόγραμμα δεν ε­πιστρέφεται σε καμία πε­ρί­πτωση στον υ­πο­ψήφιο.
 2. Κάθε αίτηση για το ΠΜΣ αξιολογείται ανεξάρτητα από αιτήσεις που τυχόν έχουν υ­πο­βλη­­θεί σε άλλα ΠΜΣ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Α­θηνών.
 1. Για διευκρινίσεις και περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευ­θύ­­νονται στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών (Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος 33, 7ος όροφος, Γραφείο 706, κα. Άννα Παπάζογλου), Δευτέρα-Τετάρτη 12:00-14:00, Παρασκευή 11:00-13:00, τηλ. 210-8203643. Τα έντυπα αι­τήσεων, συ­στα­τι­κών επιστολών, καθώς και αναλυτικό πλη­ρο­­φοριακό υλικό υπάρχουν στην ιστο­σε­λί­­δα του ΠΜΣ http://mscis.cs.aueb.gr/ από ό­που οι ενδιαφερόμενοι ενημερώ­νο­νται, μεταξύ άλλων και  για την εξέλιξη της δι­α­­δι­κα­σίας ε­πιλογής φοι­τητών.

 

 

Αθήνα, 15 Μαρτίου 2017

Ο Πρύτανης

Εμμανουήλ Α. Γιακουμάκης

Καθηγητής

 

 

ID: 
100
Επισυναπτόμενα: 

Τελευταία ενημέρωση: 08-03-2017