Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Υποψηφιότητας για το ΠΜΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα (Τμήμα πλήρους φοίτησης) του Τμήματος Πληροφορικής ακαδημαϊκού έτους 2016-17

id: 
2648

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

(Τμήμα πλήρους φοίτησης)

Διευθυντής: Καθηγητής Δημήτρης Α. Γκρίτζαλης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Το Τμήμα Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών οργανώνει α­πό το 1994, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στα Πληροφοριακά Συστήματα. Η παρούσα προκήρυξη αφορά μόνον το Τμήμα πλήρους φοίτησης (full time).

 1. Το ΠΜΣ απευθύνεται σε αποφοίτους AEI Τμημάτων Πληροφορικής, Επιστήμης Υπολογιστών, Μηχανικών Υπολογιστών, σε αποφοίτους Τμημάτων Διοικητικών Επιστημών, Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών, σε αποφοίτους Ανώτατων Στρα­τιω­τι­κών Εκ­παι­δευ­τικών Ι­δρυ­μάτων και Αστυνομικών Ακαδημιών, καθώς και σε αποφοίτους ΤΕΙ Τμη­μά­των Πληροφορικής ή συναφών Τμημάτων. Δικαίωμα αίτησης έχουν και οι τελειόφοιτοι των ανωτέρω τμημάτων, οι οποίοι - εφόσον γίνουν δεκτοί - έχουν δυνατότητα εγγραφής στο ΠΜΣ εφόσον ολοκληρώσουν τις σπουδές τους έως και την εξεταστική περίοδο του Σεπτέμβρη 2016.
 2. Η αξιολόγηση των υποψηφίων γίνεται από το Διευθυντή και Επιτροπή του ΠΜΣ, οι οποίοι κρίνουν, καθορίζουν και εισηγούνται στη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Πληροφορικής τη σειρά προτεραιότητας των υποψηφίων στους πί­νακες επιτυχίας, με βάση τη συν­άφεια και τη συνδρομή των βασικών σπουδών τους στην προαγωγή και ανάπτυξη των επιστημονικών στόχων του ΠΜΣ, τη βαθ­μο­λογία των τίτλων σπουδών, συστατικές επιστολές, γνώση ξένων γλωσσών, τυχόν επαγγελματική εμπειρία, επιστημονικές εργασίες, άλλες συναφείς δραστηριότητες των υποψηφίων, καθώς και το βαθμό που θα προκύψει από ατομική συνέντευξη κάθε υποψήφιου (κίνητρα, ορ­γανωτικότητα, γνωστική εστίαση κλπ). Η διαδικασία αυτή τηρείται, κατά την κρίση της Επιτροπής, είτε ενιαίως, είτε κατά στάδια, κατά τα οποία γίνεται διαδοχική εκτίμηση των προσόντων των υποψηφίων, αποκλειομένων εκείνων που δεν πληρούν τα κριτήρια των προηγουμένων σταδίων.
 3. Η παρακολούθηση διαλέξεων και εργαστηρίων είναι υποχρεωτική. Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση 11 μαθη­μά­των, τα οποία κατανέμονται στις α­κόλουθες εξειδικεύσεις (γνωστικές περιοχές):
  1. Ασφάλεια Πληροφοριών και Συστημάτων
  2. Δικτυοκεντρικά και Διάχυτα Πληροφοριακά Συστήματα
  3. Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα
  4. Πληροφοριακά Συστήματα Μεγάλης Κλίμακας
  5. Συστήματα Διαχείρισης Γνώσης
  6. Τεχνολογία Λογισμικού και Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων
 4. Η χρονική διάρκεια του ΠΜΣ είναι 15 μήνες, πε­ριλαμ­βα­νο­μένης της εκπόνησης μεταπτυχιακής εργασίας.
 5. Το ΠΜΣ είναι μερικώς αυτοχρηματοδοτούμενο, συνεπώς η παρακολούθησή του συνεπάγεται υποχρεωτική συνεισφορά ανταποδοτικού χαρακτήρα. Για το ακα­δη­μα­ϊ­­κό έτος 2016-17 η συνολική συνεισφορά ανέρχεται στο ποσό των 4.000€ ανά φοιτητή και καταβάλλεται τμηματικά.
 6. Σε επιλεγμένους μεταπτυχιακούς φοιτητές χορηγούνται υποτροφίες ως εξής:
  • Υποτροφία εισαγωγής αριστούχων: Καλύπτει μέχρι 50% των διδάκτρων και χορηγείται σε επιλεγμένους κατόχους βασικού πτυχίου με βαθμό «Άριστα».
  • Υποτροφία επίδοσης: Χορηγούνται με βάση - αποκλειστικά και μόνο - την επίδοση των φοιτητών στα μαθήματα των δύο πρώτων εξαμήνων του ΠΜΣ.

   Διευκρινίζεται ότι όποιος λάβει υποτροφία εισαγωγής ως αριστούχος δεν αποκλείεται από υποτροφία επίδοσης.

 7. Αριθμός θέσεων ανά ακαδημαϊκό έτος: Μέχρι τριάντα πέντε (35) φοιτητές.
 8. Τα μαθήματα θα αρχίσουν την πρώτη εβδομάδα του Οκτώβρη 2016.
 9. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν, έως τη Παρασκευή, 10 Ιουνίου 2016, στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου, τα εξής:
  1. Αίτηση (βλ. ιστοσελίδα του ΠΜΣ, περιοχή "Αιτήσεις & Φόρμες").
  2. Πρόσφατη φωτογραφία, τύπου ταυτότητας.
  3. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου (οι πτυχιούχοι). Οι τελειόφοιτοι πρέπει να υ­πο­βάλουν δήλωση του Ν. 1599/86 ότι η αποδοχή τους γίνεται με την αίρεση απόκτησης πτυχίου μέχρι και την εξεταστική περίοδο του Σεπτέμβρη 2016.
  4. Βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας πτυχίου από τον ΔΟΑΤΑΠ (όσοι προέρχονται από ΑΕΙ του εξωτερικού). Η υποβολή αίτησης προς τον ΔΟΑΤΑΠ δεν υποκαθιστά την απαιτούμενη πράξη αναγνώρισης, η οποία πρέπει να προϋ­πάρ­χει και να υποβληθεί μαζί με την αίτηση υποψηφιότητας.
  5. Επικυρωμένο αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας όλων των ετών.
  6. Δύο συστατικές επιστολές, κατά προτίμηση σε ειδικό έντυπο που είναι δια­θέ­σι­μο στην ιστο­σε­λί­δα του ΠΜΣ.
  7. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, με αναφορές σε τυχόν επιστημονικές εργασίες και ενδεχόμενη επαγγελματική εμπειρία.
  8. Σύντομη έκθεση ενδιαφερόντων, στην οποία να αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους εν­διαφέρεται ο υποψήφιος για μεταπτυχιακές σπουδές.
  9. Αποδεικτικό πολύ καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας (επικυρωμένο αντίγραφο). H πολύ καλή γνώση της αγγλικής αποδεικνύεται με τίτλο επιπέδου "Advanced" των University Cambridge ή Michigan ή με άλλο, αντίστοιχο και ισόκυρο, πιστοποιητικό γλωσσομάθειας. Όσοι δεν προ­σκο­μίσουν τέτοιο πιστοποιητικό θα αξιολογηθούν στη γνώση της γλώσσας.
 10. Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν στα μέσα-τέλη Ιουνίου 2016. Στη συνέχεια, θα καταρτισθεί πίνακας επιτυχόντων και ενδεχομένως επιλαχόντων και θα παρασχεθεί ολιγοήμερη προθεσμία, προκειμένου οι επιτυχόντες να καταβάλουν 1.000€ για να κατο­χυ­ρώ­σουν τη θέση τους στο ΠΜΣ. Μετά το πέρας της προθεσμίας αυτής, η κατάσταση των επιτυχόντων μπο­ρεί να συμπληρωθεί α­πό την κατάσταση επιλαχόντων. Η ο­ρι­στικοποίηση του καταλόγου των φοιτητών που γίνονται δεκτοί στο πρόγραμμα θα γίνει μέχρι τα μέσα Ιουλίου 2016. Επισημαίνεται ότι το ποσό που καταβάλλεται για την κατοχύρωση της θέσης στο Πρόγραμμα δεν ε­πιστρέφεται σε καμία περίπτωση στον υποψήφιο.
 11. Κάθε αίτηση για το ΠΜΣ αξιολογείται ανεξάρτητα από αιτήσεις που τυχόν έχουν υποβληθεί σε άλλα ΠΜΣ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Α­θηνών.
 12. Για διευκρινίσεις και περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών (Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος 33, 7ος όροφος, Γραφείο 705, κα. Άννα Παπάζογλου), Δευτέρα-Τετάρτη 12:00-14:00, Παρασκευή 11:00-13:00, τηλ. 210-8203643. Τα έντυπα αιτήσεων, συ­στα­τι­κών επιστολών, καθώς και αναλυτικό πλη­ρο­­φοριακό υλικό υπάρχουν στην ιστο­σε­λί­­δα του ΠΜΣ http://mscis.cs.aueb.gr/ από ό­που οι ενδιαφερόμενοι ενημερώ­νο­νται, μεταξύ άλλων και για την εξέλιξη της δι­α­­δι­κα­σίας ε­πιλογής φοι­τητών.

 

Αθήνα, 15 Μαρτίου 2016
Ο Πρύτανης

 

Εμμανουήλ Α. Γιακουμάκης
Καθηγητής

 

Επισυναπτόμενα:

[Αρχείο Pdf]