Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας για το Διαπανεπιστημιακό ΠΜΣ στα Μαθηματικά της Αγοράς και της Παραγωγής ακαδημαϊκού έτους 2016-17

id: 
2661

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

«ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ»

MSc IN BUSINESS MATHEMATICS

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2016-17

Αθήνα, 28 Μαρτίου 2016

Το Διαπανεπιστημιακό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στα Μαθηματικά της Αγοράς και της Παραγωγής (ΜΑΠ) λειτουργεί με τη συνεργασία του Τμήματος Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, και των Τμημάτων α) Μαθηματικών και β) Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 203914/Ζ1 ΦΕΚ 3479/τ.Β'/ 23.12.2014. Τα συνεργαζόμενα Τμήματα ανακοινώνουν ότι δέχονται υποψηφιότητες για το Ακαδημαϊκό Έτος 2016-17.

Το Πρόγραμμα είναι 12μηνης διάρκειας και οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών (ΜΔΕ - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης) στα «Μαθηματικά της Αγοράς και της Παραγωγής». Το Πρόγραμμα λειτουργεί και ως Μερικής Φοίτησης (24μηνη διάρκεια) για εργαζόμενους φοιτητές. Γίνονται δεκτοί έως τριάντα πέντε (35) φοιτητές. Για την παρακολούθηση του Προγράμματος προβλέπονται δίδακτρα σύμφωνα με τις αποφάσεις της Συγκλήτου του ΟΠΑ. Τα δίδακτρα είναι ελαφρώς αυξημένα για τους φοιτητές μερικής παρακολούθησης.

Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Μαθηματικών, (Φυσικομαθηματικών), Πληροφορικής, Στατιστικής, Πολυτεχνικών Σχολών, Οικονομικών Σχολών (Τμημάτων Οικονομικής, Λογιστικής ή Διοίκησης Επιχειρήσεων κ.λπ.) των ΑΕΙ - ΑΤΕΙ της ημεδαπής. Γίνονται δεκτοί απόφοιτοι αντίστοιχων Τμημάτων της αλλοδαπής, εφόσον προσκομίσουν ισοτιμία και αντιστοίχιση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Γίνονται δεκτοί και απόφοιτοι άλλων Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής εφόσον ικανοποιούν τις προϋποθέσεις για επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων. Όλοι οι υποψήφιοι αυτοί θα πρέπει να μπορούν να επιδείξουν έφεση και επάρκεια τόσο στις μαθηματικές μεθόδους όσο και στην κατανόηση της ποσοτικής ανάλυσης οικονομικών και διοικητικών θεμάτων.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 17 Ιουνίου 2016 τα κάτωθι δικαιολογητικά, κατά τις ημέρες Τρίτη & Πέμπτη στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Ευελπίδων 47 και Λευκάδος 33, 7ος όροφος, γραφείο 705, τηλέφ. 210-8203 643, ώρες 11.00-14.00 & 18.00-19.30 ή με συστημένη επιστολή αντίστοιχης ημερομηνίας αποστολής.

 1. Αίτηση (Θα πρέπει να συμπληρωθεί το ειδικό έντυπο αίτησης και να δοθεί προσοχή στα δοκίμια που προβλέπονται)
 2. Αντίγραφο πτυχίου / διπλώματος

  Οι υποψήφιοι που δεν είναι κάτοχοι πτυχίου, αλλά εκτιμούν ότι θα καταστούν πτυχιούχοι μέχρι τον Οκτώβριο θα πρέπει να επισυνάψουν: (i) κατάλογο των μαθημάτων που εκκρεμούν για την απόκτηση πτυχίου, (ii) τον μέσο όρο βαθμολογίας των με βάση τα ολοκληρωθέντα μαθήματα,
  (iii) υπεύθυνη δήλωση ότι

  - τυχόν αποδοχή της υποψηφιότητάς τους γίνεται με την προϋπόθεση ότι θα αποκτήσουν το πτυχίο τους μέχρι και την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου 2016

  - γνωρίζουν ότι ποσά που θα καταβληθούν στο πρόγραμμα δεν επιστρέφονται στην περίπτωση που δεν επιθυμούν να εγγραφούν οριστικά σε αυτό ή δεν δικαιούνται να εγγραφούν λόγω της μη απόκτησης πτυχίου μέχρι και την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου 2016.

 3. Αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών σπουδών
 4. Αντίγραφο σχετικού Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών (εάν υπάρχει)
 5. Ισοτιμία και Αντιστοίχηση από το ΔΟΑΤΑΠ για αποφοίτους Τμημάτων αλλοδαπής
 6. Αποδεικτικό Αγγλικής γλώσσας (Κρατικό Δίπλωμα Γλωσσομάθειας ή PROFICIENCY), ή κατ' οικονομία LOWER - FCE ή TOEFL ή κατά απόλυτη οικονομία υπεύθυνη δήλωση όπου ο υποψήφιος δηλώνει ότι διαθέτει κατά την γνώμη του επαρκείς γνώσεις Αγγλικής για την παρακολούθηση του προγράμματος, σημαντικό μέρος της διδασκαλίας του οποίου ενδέχεται να είναι στα Αγγλικά.
 7. Βιογραφικό σημείωμα όπου θα αναφέρονται τόσο οι ακαδημαϊκές όσο και οι κοινωνικές, αθλητικές κ.α. δραστηριότητές των
 8. Δύο (2) συστατικές επιστολές, οι οποίες μπορεί να σταλούν και ηλεκτρονικά σύμφωνα με τις οδηγίες που αναφέρονται στο έντυπο συστατικής επιστολής που είναι αναρτημένο στον ιστότοπο του προγράμματος.
 9. Προαιρετικά: Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν έντυπα αιτήσεων και συστατικών επιστολών στον ιστότοπο του προγράμματος http://map.aueb.gr/lang/el/.Ο Πρόεδρος της Ειδικής Διατμηματικής

Διαπανεπιστημιακής Επιτροπής


Καθηγητής Θεόδωρος Καλαμπούκης

Τμήμα Πληροφορικής

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Επισυναπτόμενα:

[Αρχείο Pdf]