Πρόσκληση εκλογής εκπροσώπου των μεταπτυχιακών φοιτητών στη Σύγκλητο και τη Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης