Πρόσκληση εκλογής εκπροσώπου του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) στη Σύγκλητο