Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη συμβασιούχων διδασκόντων βάσει του Π.Δ. 407/80 του Τμήματος Στατιστικής, για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2016-17

id: 
2770

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμ.Πρωτ.: 4615/p>

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για θέσεις Συμβασιούχων Διδασκόντων σύμφωνα με το Π.Δ. 407/1980

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει ότι, προκειμένου να καλύψει διδακτικές ανάγκες του Τμήματος Στατιστικής της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας, ενδιαφέρεται να προσλάβει διδάσκοντες με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου βάσει των διατάξεων του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/1980 (ΦΕΚ 112 Α'), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 28, παρ. 3 του Ν. 4386/2016, για τη διδασκαλία των κάτωθι μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017:

  • Γραμμική Άλγεβρα
  • Εφαρμοσμένα Γραμμικά Μοντέλα
  • Ανάλυση Διακύμανσης και Σχεδιασμός Πειραμάτων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία ή να αποστείλουν ταχυδρομικά: αίτηση, πλήρες βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφα πτυχίων και αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ (όπου απαιτείται), στη διεύθυνση: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γραμματεία Τμήματος Στατιστικής, Πατησίων 76, Τ.Κ. 104 34 - Αθήνα, μέχρι την Τετάρτη 20 Ιουλίου 2016.

Οι αιτήσεις και τα βιογραφικά να αποσταλούν και σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας: prosec@aueb.gr

Οι υποψήφιοι που τελικά θα επιλεγούν, θα πρέπει να προσκομίσουν επικυρωμένα αντίγραφα Πτυχίων και να συνάψουν σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του νόμου.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος: 210-8203 111-112-113.

 

Αθήνα, 8 Ιουλίου 2016
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Α. ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

 

Επισυναπτόμενα:

[Αρχείο Pdf]