Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη συμβασιούχων διδασκόντων βάσει του Π.Δ. 407/80 του Τμήματος Oικονομικής Επιστήμης, για το ακαδημαϊκό έτος 2016-17

id: 
2763

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμ. Πρωτ.: 4395

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για θέσεις Συμβασιούχων Διδασκόντων σύμφωνα με το Π.Δ. 407/1980

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει ότι, προκειμένου να καλύψει διδακτικές ανάγκες του Τμήματος Oικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών, ενδιαφέρεται να προσλάβει διδάσκοντες με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, βάσει των διατάξεων του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/1980 (Α' 112), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 28 παρ. 3 του Ν. 4386/2016, για τη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου του Ακαδημαϊκού Έτους 2016-2017:

  1. Αρχές Κοινωνιολογίας (αυτόνομη διδασκαλία)
  2. Principles of Sociology (αυτόνομη διδασκαλία στην αγγλική γλώσσα)
  3. Xρηματοοικονομικά Θέματα (διδασκαλία κατά το ήμισυ)
  4. Iστορία Οικονομικής Σκέψης (αυτόνομη διδασκαλία)

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος (τηλ. 210 8203 303-305, Πατησίων 76, 104 34 Αθήνα) ή να αποστείλουν ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γραμματεία Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, Πατησίων 76, Τ.Κ. 104 34 Αθήνα, μέχρι την Παρασκευή, 15 Ιουλίου 2016, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  1. αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
  2. βιογραφικό σημείωμα
  3. συνοπτικό υπόμνημα εργασιών (δεν απαιτούνται οι εργασίες)
  4. αντίγραφα τίτλων σπουδών με αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ, όπου απαιτείται.
  5. βεβαίωση διδακτικής εμπειρίας, εφόσον υπάρχει.

Οι αιτήσεις και τα βιογραφικά να αποσταλούν και σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης: econ@aueb.gr

Οι υποψήφιοι που τελικά θα επιλεγούν, θα πρέπει να προσκομίσουν επικυρωμένα αντίγραφα πτυχίων και να συνάψουν σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του νόμου.

 

Αθήνα, 4 Ιουλίου 2016
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ
Καθηγητής

 

Επισυναπτόμενα:

[Αρχείο Pdf]