Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη των έξι (6) εξωτερικών μελών του συμβουλίου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

id: 
1487

Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε εφαρμογή των κείμενων διατάξεων, στην αριθ. 4η/5-10-2012 συνεδρίασή του αποφάσισε να δημοσιεύσει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάδειξη των έξι (6) εξωτερικών μελών του συμβουλίου του ΟΠΑ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΙΤΗΣΗ

 

Από τη Γραμματεία Πρυτανικού Συμβουλίου

Τελευταία ενημέρωση: 11-04-2018