Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη των έξι (6) εξωτερικών μελών του συμβουλίου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

id: 
1487

Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε εφαρμογή των κείμενων διατάξεων, στην αριθ. 4η/5-10-2012 συνεδρίασή του αποφάσισε να δημοσιεύσει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάδειξη των έξι (6) εξωτερικών μελών του συμβουλίου του ΟΠΑ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΙΤΗΣΗ

 

Από τη Γραμματεία Πρυτανικού Συμβουλίου